• 213-2072300-2

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή δρόμων στις Πολεοδομικές Ενότητες Αγ. Παρασκευής, Πανοράματος και Μπόσκιζας του Δήμου Αχαρνών. Η μελέτη αφορά στην κατασκευή οδών με σκοπό την βελτίωση και συμπλήρωση του εσωτερικού οδικού δικτύου των εν λόγω περιοχών του Δήμου μας. Τα έργα θα γίνουν σε εφαρμογή εγκεκριμένων υψομετρικών μελετών εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και θα έχουν σκοπό την αναβάθμιση περιοχών. Περιλαμβάνει αδιάνοικτες οδούς ή χωματόδρομους διανοιγμένους, άλλους με κράσπεδα άλλους χωρίς κράσπεδα ή/και με παλαιά ασφαλτικά χωρίς κράσπεδα.
Προκήρυξη
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 1. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3.170.000,00 € με Φ.Π.Α.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ