• 213-2072300-2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
1 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη ενός ατόμου (1) ΠΕ Φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Αττική 2014-2020. PDF icon d_aharnon_soh2_22_2_ps1roops8-if5.pdf, PDF icon parartima_anakoinoseon_soh_domes_parohis_vasikon_agathon_kentra_koinotitas_domes_astegon7446.pdf, PDF icon entypo_aitisis_soh_12_-_domes_parohis_vasikon_agathon_-kentra_koinotitas_-domes_astegon.pdf Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 05/12/2022 έως 16/12/2022.
2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2022 - ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Ανάρτηση πίνακα συμμετεχόντων και πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας για τη θέση 100 – ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ της με αρ. πρωτ: 32131/06-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΖΑΩΨ8-5ΘΙ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022. PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
3 ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-2023 Ανάρτηση του Πίνακα Συμμετεχόντων (ορθή επανάληψη), του Τελικού Πίνακα Διοριστέων και του Τελικού Πίνακα Απορριπτέων της υπ΄ αριθ. πρωτ. 74820-29-7-2022 Ανακοίνωσης Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. PDF icon telikos_pinakas_epityhonton_01092022-_psttthops8-th76.pdf, PDF icon anartiteos_telikos_pinakas_aporripteon_9md3ops8-392.pdf, PDF icon anartiteos_pinakas_symmetehonton_6mfhops8-i35.pdf
4 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-2023 Ανάρτηση του υπ΄αρ. πρωτ. 82026/26-8-2022 Πίνακα Συμμετεχόντων της υπ΄ αρ. πρωτ. 74820/29-7-2022 Ανακοίνωσης Δήμου Αχαρνών που αφορά στη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023, του υπ΄αρ. πρωτ. 81966/26-8-2022 Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Επιτυχόντων και του υπ΄αρ. πρωτ. 81983/26-8-2022 Πίνακα Απορριπτέων. PDF icon anartiteos_prosorinos_pinakas_katataxis_kai_vathmologias_epityhonton.pdf, PDF icon anartiteos_pinakas_aporripteon.pdf, PDF icon anartiteos_pinakas_symmetehonton.pdf Η άσκηση αντίρρησης ατελώς επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@acharnes.gr
5 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Αττική 2014-2020 PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022 (ΑΔΑ 6ΕΖΑΩΨ8-5ΘΙ), PDF icon ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, PDF icon ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
6 Ανακοίνωση υπ΄ αρ. πρωτ. 74820/29-7-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Οι αιτήσεις ξεκινούν από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, ήτοι από 2/8/2022 έως και 16/8/2022. PDF icon aitisi-ypeythyni_dilosi.pdf, PDF icon anakoinosi_gia_tin_proslipsi_prosopikoy_se_ypiresies_katharismoy_sholikon_monadon.pdf, PDF icon parartima.pdf
7 Ανακοίνωση υπ' αρ. πρωτ. 62808/30-06-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δύο (2) μηνών,συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. PDF icon 1-anakoinosi_prosklisi_2mina_2022_6z7zops8-moth.pdf, Microsoft Office document icon entypo_aitisis_gia_2mina_2022.doc, PDF icon entypo_aitisis_gia_2mina_2022.pdf
8 Ανακοίνωση υπ' αρ. πρωτ. 46417/20-05-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών,συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως την Πέμπτη 26/05/2022. PDF icon 1-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΜΗΝΑ 2022 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 672ΨΩΨ8-ΥΩΓ.pdf, Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 4ΜΗΝΑ 2022 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ.doc
9 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης_6ΡΕ1ΩΨ8-Θ6Ι Για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Αχαρνών, με αρ. πρωτ. 17815/25.2.2022 (ΑΔΑ: 6ΨΖΠΩΨ8-ΞΝΗ), σύμφωνα με τα Πρακτικά Ι & ΙΙ της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 173/28.2.2022 και αρ. πρωτ. 22319/9.3.2022 (ΑΔΑ: 9ΔΚΞΩΨ8-Κ95) Απόφαση Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. PDF icon ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_6ΡΕ1ΩΨ8-Θ6Ι.pdf
10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, για την Πράξη με τίτλο: «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ 5029464, για 1 (έναν) εξωτερικό συνεργάτη. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, για την Πράξη με τίτλο: «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ 5029464, για 1 (έναν) εξωτερικό συνεργάτη. PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ