• 213-2072300-2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2022 - ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Ανάρτηση πίνακα συμμετεχόντων και πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας για τη θέση 100 – ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ της με αρ. πρωτ: 32131/06-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΖΑΩΨ8-5ΘΙ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022. PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
12 ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-2023 Ανάρτηση του Πίνακα Συμμετεχόντων (ορθή επανάληψη), του Τελικού Πίνακα Διοριστέων και του Τελικού Πίνακα Απορριπτέων της υπ΄ αριθ. πρωτ. 74820-29-7-2022 Ανακοίνωσης Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. PDF icon telikos_pinakas_epityhonton_01092022-_psttthops8-th76.pdf, PDF icon anartiteos_telikos_pinakas_aporripteon_9md3ops8-392.pdf, PDF icon anartiteos_pinakas_symmetehonton_6mfhops8-i35.pdf
13 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-2023 Ανάρτηση του υπ΄αρ. πρωτ. 82026/26-8-2022 Πίνακα Συμμετεχόντων της υπ΄ αρ. πρωτ. 74820/29-7-2022 Ανακοίνωσης Δήμου Αχαρνών που αφορά στη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023, του υπ΄αρ. πρωτ. 81966/26-8-2022 Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Επιτυχόντων και του υπ΄αρ. πρωτ. 81983/26-8-2022 Πίνακα Απορριπτέων. PDF icon anartiteos_prosorinos_pinakas_katataxis_kai_vathmologias_epityhonton.pdf, PDF icon anartiteos_pinakas_aporripteon.pdf, PDF icon anartiteos_pinakas_symmetehonton.pdf Η άσκηση αντίρρησης ατελώς επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@acharnes.gr
14 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Αττική 2014-2020 PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022 (ΑΔΑ 6ΕΖΑΩΨ8-5ΘΙ), PDF icon ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, PDF icon ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
15 Ανακοίνωση υπ΄ αρ. πρωτ. 74820/29-7-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Οι αιτήσεις ξεκινούν από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, ήτοι από 2/8/2022 έως και 16/8/2022. PDF icon aitisi-ypeythyni_dilosi.pdf, PDF icon anakoinosi_gia_tin_proslipsi_prosopikoy_se_ypiresies_katharismoy_sholikon_monadon.pdf, PDF icon parartima.pdf
16 Ανακοίνωση υπ' αρ. πρωτ. 62808/30-06-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δύο (2) μηνών,συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. PDF icon 1-anakoinosi_prosklisi_2mina_2022_6z7zops8-moth.pdf, Microsoft Office document icon entypo_aitisis_gia_2mina_2022.doc, PDF icon entypo_aitisis_gia_2mina_2022.pdf
17 Ανακοίνωση υπ' αρ. πρωτ. 46417/20-05-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών,συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως την Πέμπτη 26/05/2022. PDF icon 1-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΜΗΝΑ 2022 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 672ΨΩΨ8-ΥΩΓ.pdf, Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 4ΜΗΝΑ 2022 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ.doc
18 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης_6ΡΕ1ΩΨ8-Θ6Ι Για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Αχαρνών, με αρ. πρωτ. 17815/25.2.2022 (ΑΔΑ: 6ΨΖΠΩΨ8-ΞΝΗ), σύμφωνα με τα Πρακτικά Ι & ΙΙ της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 173/28.2.2022 και αρ. πρωτ. 22319/9.3.2022 (ΑΔΑ: 9ΔΚΞΩΨ8-Κ95) Απόφαση Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. PDF icon ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_6ΡΕ1ΩΨ8-Θ6Ι.pdf
19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, για την Πράξη με τίτλο: «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ 5029464, για 1 (έναν) εξωτερικό συνεργάτη. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, για την Πράξη με τίτλο: «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ 5029464, για 1 (έναν) εξωτερικό συνεργάτη. PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.pdf
20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 4/2021 Ανάρτηση πινάκων συμμετοχής, κατάταξης και πινάκων απορριπτέων για τις θέσεις 400, 401, 402, & 403 της Ανακοίνωσης Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου - ΣΟΧ 4/2021 με αριθ. πρωτ: 43702/21-10-2021(ΑΔΑ: 6ΓΠ7ΩΨ8-4ΧΣ ). Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από 28/12/2021 έως και 06/01/2021 , σύμφωνα με τα οριζόμενα του ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ της Ανακοίνωσης Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου - ΣΟΧ 4/2021 με αριθ. πρωτ: 43702/21-10-2021(ΑΔΑ: 6ΓΠ7ΩΨ8-4ΧΣ ). PDF icon ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝΠΡ.ΔΕΔ. (ΑΑ) 96ΧΛΩΨ8-Κ5Θ.pdf, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ. 400 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝΠΡ.ΔΕΔ.-1 ΩΖΑΨΩΨ8-82Η.pdf, PDF icon 400 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝΠΡ.ΔΕΔ. (ΑΑ) ΨΑ50ΩΨ8-ΩΒΔ.pdf, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ. 401 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝΠΡ.ΔΕΔ. ΡΠΠ7ΩΨ8-Ω1Σ.pdf, PDF icon 401 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝΠΡ.ΔΕΔ. (ΑΑ) 9ΝΗΘΩΨ8-ΞΕΓ.pdf, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ. 402 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΚΩΝΠΡ.ΔΕΔ.-1 91ΘΔΩΨ8-0Υ2.pdf, PDF icon 402 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝΠΡ.ΔΕΔ. (ΑΑ) 6Σ8ΔΩΨ8-7Χ7.pdf, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ. 403 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠΡ.ΔΕΔ.-1 6ΦΔ0ΩΨ8-Λ63.pdf, PDF icon 403 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝΠΡ.ΔΕΔ. (ΑΑ) ΩΖΙΓΩΨ8-Ε2Χ.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ