• 213-2072300-2

: Ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε) για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «EU surveyon Gender-Basedviolence against women and other formsofinter - personal Violence (EU-BGV) in Greece».

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοινώνει την πλήρωση ογδόντα (80) θέσεων έκτακτου προσωπικού (Συνεντευκτριών), εκ των οποίων είκοσι έξι (26) στην Περιφέρεια Αττικής, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης στο πλαίσιο της Πράξης«EUsurveyon Gender-Basedviolence against women and other formsofinte r- personal Violence (EU-GBV) in Greece» για τις ανάγκες υλοποίησης έρευνας πεδίου.
Το αντικείμενο της εργασίας είναι η συμμετοχή στη διεξαγωγή της κύριας έρευνας πεδίου του ερευνητικού κέντρου σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Υπεύθυνο Πεδίου.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ