• 213-2072300-2

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων.

Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 126/2021 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα κάτωθι CPV: A/A Περιγραφή CPV Ομάδα «1» «Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών οχημάτων (μηχανικών & ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιΐας, κλπ)». 34913000-0, 50112000-3 Ομάδα «2» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών οχημάτων συλλογής απορριμμάτων (απορριμματοφόρα, γάντζοι)». 34913000-0, 50112000-3 Ομάδα «3» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων (ανατρεπόμενα με ή χωρίς αρπάγη) και καλαθοφόρων οχημάτων». 34913000-0, 50110000-9, 50112000-3 Ομάδα «4» «Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων και minibus». 34913000-0, 50112000-3 Ομάδα «5» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών βυτιοφόρων, υδροφόρων, καδοπλυντηρίων και πυροσβεστικών οχημάτων». 34913000-0, 50110000-9, 50112000-3 Ομάδα «6» «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων». 34913000-0, 50110000-9 Ομάδα «7» «Συντήρηση και επισκευή φορτωτών και εκσκαφέων». 34913000-0, 50110000-9 Ομάδα «8» «Συντήρηση και επισκευή επιβατικών Ι.Χ. και δίκυκλων». 34913000-0, 50112000-3 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.749.080,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της οικείας διακήρυξης. Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω τμήματα:  ΟΜΑΔΑ «1», εκτιμώμενης αξίας 1.302.000,00 € (1.050.000,00 € + 252.000,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ «2», εκτιμώμενης αξίας 483.600,00 € (390.000,00 € +93.600,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ «3», εκτιμώμενης αξίας 226.920,00 € (183.000,00 € + 43.920,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ «4», εκτιμώμενης αξίας 104.160,00 € (84.000,00 € + 20.160,00 € € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ «5», εκτιμώμενης αξίας 141.360,00 € (114.000,00 € + 27.360,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ «6», εκτιμώμενης αξίας 130.200,00 € (105.000,00 € + 25.200,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ «7», εκτιμώμενης αξίας 223.200,00 € (180.000,00 € + 43.200,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ «8», εκτιμώμενης αξίας 137.640,00 € (111.000,00 € + 26.640,00 € Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «141194». Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/10/2021 & ώρα 15:30 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/11/2021 & ώρα 15:00 μ.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30/11/2021 & ώρα 10:00 π.μ.. Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % του προϋπολογισμού της Ομάδας ή των Ομάδων συμμετοχής χωρίς Φ.Π.Α. και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4 % της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Η διακήρυξη αυτής θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες: 1. «Γενική Δημοπρασιών». 2. «Ηχώ των Δημοπρασιών». 3. «Χτύπος». 4. «Συνείδηση». Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών Μιχαήλ Βρεττός
Προκήρυξη

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ