• 213-2072300-2

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 107/2021 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών και αναλυτικά: για τις ομάδες «Β’-Είδη Οπωροπωλείου», «Γ΄-Είδη Κρεοπωλείου», «Δ’–Κατεψυγμένα Είδη» και το ελαιόλαδο (από την ομάδα Α’-Είδη Παντοπωλείου), την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών, ενώ για τις ομάδες «Α΄- Είδη Παντοπωλείου» (πλην του ελαιολάδου), «Ε΄-Φρέσκο παστεριωμένο γάλα», «ΣΤ΄-Είδη αρτοποιίας» και «Ζ΄Ποτά, αναψυκτικά και είδη καφεκοπτείου», την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα κάτωθι CPV: A/A ΕΙΔΟΣ CPV Ομάδα Α’ «Είδη παντοπωλείου» 15800000-6, 15540000-5 Ομάδα Β’ «Είδη οπωροπωλείου» 03221000-6, 03222000-3 Ομάδα Γ’ «Είδη κρεοπωλείου» 15111200-1, 15112130-6 Ομάδα Δ’ «Κατεψυγμένα είδη» 15331170-9, 15221000-3 Ομάδα Ε’ «Φρέσκο παστεριωμένο γάλα» 15511000-3 Ομάδα ΣΤ’ «Είδη αρτοποιίας» 1581100-7, 15811000-6 Ομάδα Ζ’ «Ποτά, αναψυκτικά και είδη καφεκοπτείου» 15861000-1, 15982000-5, 5931200-5, 15982100-6 Ομάδα Η’ «Μικρογεύματα» 15811511-1, 15811300-9, 15833000-6 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 299.325,93 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εκ των οποίων το ποσό των 104.858,35 € θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών και το ποσό των 194.467,58 € θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της οικείας διακήρυξης. Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω τμήματα:  ΟΜΑΔΑ Α΄: «Είδη παντοπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 111.461,17 € (98.638,20 € + 12.822,97 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ Β΄: «Είδη οπωροπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 33.018,60 € (29.220,00 € +3.798,60 € Φ.Π.Α.) .  ΟΜΑΔΑ Γ΄: «Είδη κρεοπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 57.302,30 € (50.710,00 € + 6.592,30 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ Δ΄: «Κατεψυγμένα είδη», εκτιμώμενης αξίας 36.160,00 € (32.000,00 € + 4.160,00 € € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ Ε΄: «Φρέσκο παστεριωμένο γάλα», εκτιμώμενης αξίας 10.034,40 € (8.880,00 € + 1.154,40 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: «Είδη αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 29.832,00 € (26.400,00 € + 3.432,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ Ζ΄: «Ποτά, αναψυκτικά και είδη καφεκοπτείου», εκτιμώμενης αξίας 9.740,60 € (8.620,00 € + 1.120,60 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ Η΄: «Μικρογεύματα», εκτιμώμενης αξίας 11.776,86 € (10.422,00 € + 1.354,86 € Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «138829». Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/09/2021 & ώρα 15:30 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/11/2021 & ώρα 15:00 μ.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04/11/2021 & ώρα 10:00 π.μ.. Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % του προϋπολογισμού της Ομάδας ή των Ομάδων συμμετοχής χωρίς Φ.Π.Α. και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4 % της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Η διακήρυξη αυτής θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.
Προκήρυξη

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ