• 213-2072300-2

Επαναληπτική (2η) Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική, για τη μίσθωση ακινήτου στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών, για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου

Περιγραφή του μίσθιου Το κτίριο για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές : -Να είναι αυτόνομο κτίριο. -Το συνολικό εμβαδόν το οποίο μπορεί να κατενέμεται σε ορόφους και να είναι επιφανείας περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων. -Να μην απαιτεί μεγάλες παρεμβάσεις και οι χώροι να είναι άμεσοι χρησιμοποιήσιμοι. -Το κτίριο να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών και κατά προτίμηση επί της οδού Φιλαδελφείας -Θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς χώροι στάθμευσης κοινού όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και ειδικότερα να διαθέτει αυτόνομο και επαρκή χώρο στάθμευσης για 2-3 και (1) θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ -Να είναι εύκολα προσβάσιμο και να μην επηρεάζεται από καιρικά φαινόμενα -Να διαθέτει υαλοπίνακες ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών. -Να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά δίκτυα για την ασφάλεια και λειτουργικότητα των υπηρεσιών. - Να διαθέτει άδεια πυροσβεστικής υπηρεσίας και σύστημα πυρόσβεσης -Να διαθέτει ανεξάρτητους μετρητές για την σύνδεση με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. -Να υφίσταται νομιμότητα στη χρήση και τις κατασκευές του κτηρίου ως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις (Ν. 4495/2017 –Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος, παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 3320/2005(ΦΕΚ 48/Α ). -Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωμένο και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δήμο μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης. Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν διαθέτει τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αφού ανακηρυχθεί μειοδότης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την υλοποίησή τους, άλλως η συμφωνία μίσθωσης θα μπορεί να περιέχει πρόβλεψη εκ μέρους του Δήμου υλοποίησής των απαραίτητων διαμορφώσεων με αντίστοιχη διευθέτηση των παραμέτρων του μισθώματος.
Προκήρυξη
Κατάθεση σφραγισμένων φακέλων έως και 22-11-2021 (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία, η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα - Ισόγειο), υπόψη της Οικονομικής Υπηρεσίας/Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα γράφουν απ΄ έξω την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου) και τα στοιχεία του αποστολέα

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ