• 213-2072300-2

Λήψη απόφασης για την οριστική η προσωρινή διακοπή ή μη λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντ ος: α) της με αριθμ. πρωτ. 16158/211/15 02 12 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ

Λήψη απόφασης για την οριστική η προσωρινή διακοπή ή μη λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντ ος: α) της με αριθμ. πρωτ. 16158/211/15 02 12 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ που βρίσκεται στην Λεωφ. Τατοϊου 220 στις Αχαρνές, β) των υπ. αριθμ. 178/ 03 11 2014 & 197/02 12 2014 αποφάσεων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών για χορήγηση άδειας μουσικής, « ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ που βρίσκεται στην Λεωφ. Τατοϊου 220 στις Αχαρνές, γ) της υπ΄ αριθμ. 1024841/27 09 17 ( ver γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης από την «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ που βρίσκεται στην Λεωφ. Τατοϊου 220 στις Αχαρνές, η οποία εστάλη με το υπ. 2 αριθμ. πρωτ. αριθμ. πρωτ. 60208/2860208/28--0909--20172017 διαβιβαστικό της υπηρεσίας προς τους διαβιβαστικό της υπηρεσίας προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σύμφωνα με την κελεγκτικούς μηχανισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είμενη νομοθεσία προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να διενεργήσουν προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να διενεργήσουν ελέγχους καιελέγχους και δ) δ) της της υπ. αριθμ. πρωτ. υπ. αριθμ. πρωτ. 30101/1230101/12--0707--1818 γνωστοποίηση μουσικής, γνωστοποίηση μουσικής, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» που βρίσκεται στην Λεωφ. Τατοϊου που βρίσκεται στην Λεωφ. Τατοϊου 220 στις Αχαρνές, της «ΜΠΟ220 στις Αχαρνές, της «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο ΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ η οποία εστάλη με το υπ. αριθμ. πρωτ. την κ. ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ η οποία εστάλη με το υπ. αριθμ. πρωτ. 30528/1230528/12--0707--20182018 διαβιβαστικό της υπηρεσίας προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σύμφωνα διαβιβαστικό της υπηρεσίας προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτωνμε την κείμενη νομοθεσία προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων ττους να ους να διενεργήσουν ελέγχουςδιενεργήσουν ελέγχους λόγω πολεοδομικών παραβάσεων, ύστερα από τα υπ. λόγω πολεοδομικών παραβάσεων, ύστερα από τα υπ. αριθμ. πρωτ.αριθμ. πρωτ. 16474/1216474/12--0505--21,18922/2721,18922/27--0505--21, 22271/1721, 22271/17--0606--21, 23823/2821, 23823/28--0606--21, 21, 23877/2923877/29--0606--21 και 34687/0721 και 34687/07--0909--21 21 έγγραφα τηςέγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.Πολεοδομικών Εφαρμογών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμός Απόφασης

9
Ημ/νία

22/02/2022
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΥΠ'ΑΡ. 27/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ