• 213-2072300-2

Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το ΝΠΔΔ «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» πρόκειται να προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα τρία (63) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ) εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (οποιασδήποτε ειδικότητας) εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (άνευ ειδικότητας), ένα (1) άτομο. ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, δυο (2) άτομα ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ένα (1) άτομο. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, έξι (6) άτομα ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ένα (1) άτομο ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, πέντε (5) άτομα ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ένα (1) άτομο ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, δώδεκα (12) άτομα ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, τέσσερα (4) άτομα ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, δυο (2) άτομα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, τρία (3) άτομα ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (μεταφοράς-διανομής αγαθών και τακτοποίησης αυτών), εννέα (9) άτομα ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (επιστασίας κτιρίων-τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλούς παραμονής των ωφελούμενων) , δυο (2) άτομα ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ, τρία (3) άτομα ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, δυο (2) άτομα ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, τέσσερα (4) άτομα ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ένα (1) άτομο ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ, τρία (3) άτομα Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6347d49070128e28a8ded497 στις 13/10/22 12:19 2 ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ / ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ, ένα (1) άτομο
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon anakoinosi_npdd_kentro_ypodohis_gia_symvaseis_sme_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ