• 213-2072300-2

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»

Ο Δήμος Αχαρνών ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ 3η ΦΟΡΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ», προϋπολογισμού 8.617.200,00 € με Φ.Π.Α.. Το έργο ανήκει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙIΑΣ. Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο ανασχεδιασμός και η ανάπλαση τμήματος της Λεωφόρου Καραμανλή, η οποία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αστικές αρτηρίες της περιοχής, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου. Εκτός των ανωτέρω, προβλέπεται και η κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας. υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 11/10/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
Διαγωνισμός
PDF icon ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣPDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.4 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.5 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.6 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.7 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.8 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.9 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.10 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.4 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗPDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.5 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗPDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.6 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗPDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.7 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗPDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.8 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗPDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.9 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗPDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.10 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗPDF icon Α.Ο.Ε. 179/2023 - Έγκριση μελέτης _ ΑΔΑ ΨΟ4ΒΩΨ80Η3PDF icon Α.Ο.Ε. 194/2023 Έγκριση όρων διακήρυξης _ ΑΔΑ ΨΑΔΧΩΨ8Ρ6ΞPDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑΜ 3) PDF icon ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ Ε.Ε. (ΑΔΑΜ 3)PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ _ ΑΔΑ 9Θ1ΛΩΨ8-5Λ5PDF icon ΑΟΕ 309/2023PDF icon ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ _ 6ΑΤΒΩΨ8-Ν5ΩPDF icon ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ Ε.Ε. - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΔΑΜ 3)PDF icon ΑΟΕ 337/2023 PDF icon 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ ΨΞΠ9ΩΨ8-40ΗPDF icon AOE 356/2023 (3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)PDF icon 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ Ψ0ΖΜΩΨ8-9ΡΣPDF icon ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ Ε.Ε. - 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΔΑΜ 3)
3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 356/07-09-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 11/10/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ