• 213-2072300-2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ) ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΑΡΑ» διακηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν.4182/2013 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σε συνδυασμό και με το αρ.13 του Ν.4242/2014 (διάρκεια εμπορικών μισθώσεων), Φανερή Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) Γραφείων Α΄ ορόφου, Α1 επιφανείας 68,00 τ.μ., Α2 , επιφανείας 99,31 τ.μ., γ) Α3 , επιφανείας 72,44 τ.μ, τα οποία και προσφέρονται για μίσθωση ενιαία και απο κοινού, ως ενιαίο σύνολο, χωρίς δυνατότητα εκμίσθωσης, ως αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας που βρίσκονται επί της συμβολής των οδών Ουράνη 2-4 & Λ. Μεσογείων 213-215, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ, με τη διαδικασία του άρθρου 24 του Ν4182/2013, για 6ετή μίσθωση (επαγγελματικός χώρος) Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τις 10-5-2024, ημερομηνία δημοσίευσης της Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www.minfin.gr/web/guest/portal-g.g./ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 30-05-2024
Προκήρυξη
Προσφορές θα αποστέλλονται: α) με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην Ταχυδρομική Διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 & ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ – Τ.Κ. 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ –Τηλ. 2132072361 & 2132072367 ή β) θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών στην ίδια διεύθυνση, εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 έως 15:30.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ