• 213-2072300-2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ )ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Συγκροτήματος Γραφείων Β1Β2 επί της Λ. Μεσογείων 213-215 & Ουράνη στην Αθήνα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΡΟΔΙΑ ΣΤΡΙΦΤΟΥ», ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή Πλειοδοτική (Επαναληπτική) Δημοπρασία για την εκμίσθωση δυο (2) Γραφείων Β΄ ορόφου, και συγκεκριμένα α) του γραφείου υπό στοιχεία Β1 του Β΄ ορόφου, επιφανείας 68,00 τ.μ. και β) του γραφείου υπό στοιχεία Β2 του Β΄ ορόφου, επιφανείας 99,31 τ.μ., τα οποία και προσφέρονται για μίσθωση ενιαία και από κοινού, ως ενιαίο σύνολο, χωρίς δυνατότητα εκμίσθωσης, ως αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας που βρίσκονται επί της συμβολής των οδών Ουράνη 2-4 & Λ. Μεσογείων 213-215, στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ, με τη διαδικασία του άρθρου 24 του Ν.4182/2013, για 6ετή μίσθωση (επαγγελματικός χώρος) με δυνατότητα ανανέωσης-παράτασης με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους για ίσο ή μικρότερο χρόνο με νέα απόφαση.
Προκήρυξη
Κ α λ ο ύ μ ε τ ο υ ς ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο υ ς ν α ε κ δ η λ ώ σ ο υ ν ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τις 06-02-2024 ημερομηνία δημοσίευσης της Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www.minfin.gr/web/guest/portal-g.g./ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 26-02-2024

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ