• 213-2072300-2

ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ) (κατοικία) 5ου ορόφου, ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3 – ΑΘΗΝΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την εκμίσθωση ακινήτου (ΚΑΤΟΙΚΙΑ), 77,00 τ.μ. στη Πλατεία Αμερικής 3 – Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την υπ΄αριθμ.: 301_10.7.2023 (ΑΔΑ: ΨΧΒ9ΩΨ8-ΡΣΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ
Προκήρυξη
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν οφείλουν να προσκομίσουν απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών ή δια συστημένης επιστολής ή δια ταχυμεταφοράς, την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο ως αναλυτικά αναφέρεται στην 301_10.7.2023 (ΑΔΑ: ΨΧΒ9ΩΨ8-ΡΣΛ)Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02-10-2023 ώρα:15:30 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132072361 & 2132072367.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ