• 213-2072300-2

ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 3ου ΟΡ. επι της οδού ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 31-ΑΘΗΝΑ, Κληροδοτήματος ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ,ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την εκμίσθωση ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ διαμερίσματος 3ου ορόφου, 94,50 τ.μ. επί της οδού Αναγνωστοπούλου 31 – Αθήνα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την υπ΄αριθμ.: 284_4.7.2023 (ΑΔΑ: ΩΝ1ΟΩΨ8Ω7Κ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ
Προκήρυξη
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν οφείλουν να προσκομίσουν απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών ή δια συστημένης επιστολής ή δια ταχυμεταφοράς, την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο ως αναλυτικά αναφέρεται στην 284_4.7.2023 (ΑΔΑ: ΩΝ1ΟΩΨ8Ω7Κ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28/09/2023 , ώρα:15:30 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132072361 & 2132072367.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ