• 213-2072300-2

Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της προκήρυξης με ΑΔΑΜ: 23PROC012281916.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 15624 ΕΞ 2023/28.3.2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 30.3.2023) εγγράφου της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) αναφορικά με τη «Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 07.04.2023», παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της προκήρυξης με ΑΔΑΜ: 23PROC012281916 και τροποποιούνται στη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 23PROC012281946 τα παρακάτω σημεία: • 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 20.04.2023 και ώρα 11:00 π.μ.. • 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 και ώρα 09:30 π.μ.. Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων σχετικά με το χρόνο ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την ως άνω παράταση του χρόνου παραλαβής των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 26806/13.3.2023 διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε και έλαβε ΑΔΑΜ: 23PROC012281946.
Διαγωνισμός

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ