• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 238/29-05-2023 (ΑΔΑ: 9Η11ΩΨ8-ΑΩΩ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Επιτήρησης Κοινοχρήστων Χώρων και Οδών, Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με την αριθ. 23/2023 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.
Διαγωνισμός

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ