• 213-2072300-2

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την επιλογή αναδόχου Ο Δήμος Αχαρνών καλεί σε διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο με τίτλο: "Έκτακτες ασφαλτοστρώσεις πυρόπληκτων περιοχών Δήμου Αχαρνών" με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα α) με της διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2γ. και 32Α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά τον Ν.4782/2021 β) τους όρους της παρούσας.
Προκήρυξη

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ