• 213-2072300-2

Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου


Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου


Στην πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας ενός πολιτικού μηχανικού, και πιο συγκεκριμένα σε θέματα διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας. προτίθεται να προβεί ο Δήμος Αχαρνών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  •  Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο.
  •  Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω.

Οι πιο πάνω υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Σχετική απόφαση Δημάρχου


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ