• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 4 μηνών στην πυρασφάλεια


Πρόσληψη προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 4 μηνών στην πυρασφάλεια


Ο  Δήμος Αχαρνών λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθ. 254/2024 (ΑΔΑ:6ΣΨΧΩΨ8-Θ18) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18 και
διαμορφώθηκε με το άρθρο 43 του Ν.5043/2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 4ΜΗΝΑ 2024 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ