• 213-2072300-2

Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου


Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου


Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Πειραιά πρόκειται να προσλάβει εξήντα (60) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών (από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/07/2022), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ως εξής:

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 19
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
∆Ε ΔΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 5
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΑΦΕΩΝ 1
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ 3

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6
∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
∆Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ 1
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 1

∆Ε ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ- ΣΤΡΙΩΝ 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 και 2132022566).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 17/11/2021 έως και  29/11/2021.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ