• 213-2072300-2

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε


Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) Α.Ε, με τη με αριθ. ΣΟΧ 2/2021 ανακοίνωση, προχωρά στην πρόσληψη  εκατόν τριάντα (130) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στον Ν. Αττικής και συγκεκριμένα, ως εξής:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (Τ4/Α)  82 

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (ΔΟ2/Α)  20 

ΔΕ Σχεδιαστές (Τ4/Λ)  3

ΔΕ Οδηγοί-ΜηχανοδηγοίΧειριστές (Τ5)  18

ΔΕ Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων τεχνικών έργων) (Τ4/Ι)  7

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρονικών Δικτύων Τ4/Απρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως και 45 ετών. Oι υποψήφιοι των υπόλοιπωνειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ . Α.Ε/ΣΟΧ 2/2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) και να την υποβάλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, Αγησιλάου 56-58, 104 36, Αθήνα υπόψη κ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. και ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΑΙΚ. (τηλ. επικοινωνίας:: 210.3351523 και 210.3351524), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ev.Kalogeropoulou@deddie.gr και A.Papatrecha@deddie.gr.  Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να

υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 21/10 έως και 01/11/2021.

Όλη η προκήρυξη και τα έντυπα των αιτήσεων βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deddie.gr.

 


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ