• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το ΕΚΠΑ


Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το ΕΚΠΑ


Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει για την προκήρυξη ΣΟΧ1/2021 ΑΔΑ:6ΤΜΞ46Ψ22Ν-ΖΕΣ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, εκατόν δέκα (110) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας.    

   Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά μέσω της δ/νσης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ (https://eprotocol.uoa.gr) είτε ταχυδρομικά στη δ/νση Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεντρικό Πρωτόκολλο, Πανεπιστημίου 30 Τ.Κ 106 79 Αθήνα, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού - τμήμα Β’, υπόψη κας Μαρίας Βαγγέλη ή κου Ιωάννη Γκότση (τηλ. επικοινωνίας :210 3689237 και 2103689145, αντίστοιχα). Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 – 65 ετών.

      Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής είναι από 19/11/2021 έως 30/11/2021.


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ