• 213-2072300-2

Δημόσια γνωστοποίηση του Δημάρχου Αχαρνών


Δημόσια γνωστοποίηση του Δημάρχου Αχαρνών


Ο Δήμαρχος Αχαρνών

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010(ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε , αντικαταστάθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν 3584/2007(ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
 3. Τη με αρ. πρωτ.: 63828/13-9-2019(ΑΔΑ:ΨΦΗΔ465ΧΘ7-Ι1Υ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Τη με αρ.463/58432/20-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΘΒΩΨ8-070) Απόφαση Δημάρχου περί ασκήσεως καθηκόντων αναπληρωτή Δημάρχου από τον Αντιδήμαρχο κ. Σιδηρόπουλο Γεώργιο του Κων/νου για το χρονικό διάστημα από 21/06/2022 έως και τις 24/06/2022.
 5. Τη με αρ.πρωτ.:58985/21-6-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη των πιστώσεων.

γνωστοποιούμε ότι

προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων – αδελφοποιήσεων, με καθήκοντα Στρατηγικής σε θέματα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής.

και καλούμε

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχο ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σε πρωτότυπο ή αντίγραφο,
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
 • Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ Καλή γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πιο πάνω υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

 

Η αντίστοιχη εμπειρία της προς πλήρωση θέσης αποδεικνύεται ως εξής:

α) προσκομίζοντας βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

β) οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα τους.

Η πλήρωση της θέσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο.  Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ύστερα από τη δημοσίευση της απόφασης πρόσληψης σε Φ.Ε.Κ.

Ο Ειδικός Σύμβουλος, δεν παρεμβάλλεται στη οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.
Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης καλούνται όπως εντός 5 εργάσιμων ημερών,  από την επόμενη της δημοσίευσης-γνωστοποίησης της παρούσας στον τύπο, στο Δημοτικό Κατάστημα, στις ιστοσελίδες του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και του Δήμου, να υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο e-mail του Δήμου: info@acharnes.gr ή αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προσέλθουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΠΑΡΗ στο τηλέφωνο 213 20 72 485.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ 


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ