• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Είδος Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
101 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2021) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρ.Μελέτης : 57/2021. Προϋπολογισμός μελέτης: 500.000,00€ με Φ.Π.Α. Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών με συνολικό μήκος 2.500,00 μέτρα. Διαγωνισμός PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
102 Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 17ου Δημοτικού Αχαρνών Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 17ου Δημοτικού Αχαρνών Διαγωνισμός PDF icon 65ΒΞΟΞ84-ΞΝΔ.pdf, PDF icon Ψ95ΔΟΞ84-ΞΔ6.pdf
103 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 107/2021 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών και αναλυτικά: για τις ομάδες «Β’-Είδη Οπωροπωλείου», «Γ΄-Είδη Κρεοπωλείου», «Δ’–Κατεψυγμένα Είδη» και το ελαιόλαδο (από την ομάδα Α’-Είδη Παντοπωλείου), την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών, ενώ για τις ομάδες «Α΄- Είδη Παντοπωλείου» (πλην του ελαιολάδου), «Ε΄-Φρέσκο παστεριωμένο γάλα», «ΣΤ΄-Είδη αρτοποιίας» και «Ζ΄Ποτά, αναψυκτικά και είδη καφεκοπτείου», την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα κάτωθι CPV: A/A ΕΙΔΟΣ CPV Ομάδα Α’ «Είδη παντοπωλείου» 15800000-6, 15540000-5 Ομάδα Β’ «Είδη οπωροπωλείου» 03221000-6, 03222000-3 Ομάδα Γ’ «Είδη κρεοπωλείου» 15111200-1, 15112130-6 Ομάδα Δ’ «Κατεψυγμένα είδη» 15331170-9, 15221000-3 Ομάδα Ε’ «Φρέσκο παστεριωμένο γάλα» 15511000-3 Ομάδα ΣΤ’ «Είδη αρτοποιίας» 1581100-7, 15811000-6 Ομάδα Ζ’ «Ποτά, αναψυκτικά και είδη καφεκοπτείου» 15861000-1, 15982000-5, 5931200-5, 15982100-6 Ομάδα Η’ «Μικρογεύματα» 15811511-1, 15811300-9, 15833000-6 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 299.325,93 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εκ των οποίων το ποσό των 104.858,35 € θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών και το ποσό των 194.467,58 € θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της οικείας διακήρυξης. Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω τμήματα:  ΟΜΑΔΑ Α΄: «Είδη παντοπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 111.461,17 € (98.638,20 € + 12.822,97 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ Β΄: «Είδη οπωροπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 33.018,60 € (29.220,00 € +3.798,60 € Φ.Π.Α.) .  ΟΜΑΔΑ Γ΄: «Είδη κρεοπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 57.302,30 € (50.710,00 € + 6.592,30 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ Δ΄: «Κατεψυγμένα είδη», εκτιμώμενης αξίας 36.160,00 € (32.000,00 € + 4.160,00 € € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ Ε΄: «Φρέσκο παστεριωμένο γάλα», εκτιμώμενης αξίας 10.034,40 € (8.880,00 € + 1.154,40 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: «Είδη αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 29.832,00 € (26.400,00 € + 3.432,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ Ζ΄: «Ποτά, αναψυκτικά και είδη καφεκοπτείου», εκτιμώμενης αξίας 9.740,60 € (8.620,00 € + 1.120,60 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ Η΄: «Μικρογεύματα», εκτιμώμενης αξίας 11.776,86 € (10.422,00 € + 1.354,86 € Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «138829». Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/09/2021 & ώρα 15:30 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/11/2021 & ώρα 15:00 μ.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04/11/2021 & ώρα 10:00 π.μ.. Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % του προϋπολογισμού της Ομάδας ή των Ομάδων συμμετοχής χωρίς Φ.Π.Α. και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4 % της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Η διακήρυξη αυτής θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Προκήρυξη PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon Ε.Ε.Ε.Π. pdf, Package icon Ε.Ε.Ε.Π. xml
104 Προκήρυξη Μειοδοτικής, Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών Το κτίριο για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, θα πρέπει να βρίσκεται στο Κεντρικό Μενίδι και εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Αριστοτέλους, Ναπολέοντος, Παύλου Μελά, Ναυαρίνου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Πάρνηθος, πεζόδρομος Φιλαδελφείας, Κωνσταντινουπόλεως, Παπανίκα Ι., Αθηνών, Ι. Τσεβά, Χρ. Δέδε. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και 15-10-2021 Πληροφορίες για την παρούσα διακήρυξη παρέχονται από: 1) Την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αχαρνών-Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα – Τηλ.: 213 2072 361 και 213 2072367 2) Την ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών: www.acharnes.gr 3) Την συνημμένη Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας Προκήρυξη Microsoft Office document icon Περίληψη Διακήρυξης 3ου Νηπ. βασει της 403_10.9.2021 Ο.Ε
105 Προκήρυξη Μειοδοτικής, Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών Το κτίριο για τη στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Φιλαδελφείας (από το ύψος του Νεκροταφείου), Λαϊκών Αγώνων και όλα τα κάθετα στενά από τη δεξιά πλευρά και μέχρι την Αλαμάνας Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και 15-10-2021 Πληροφορίες για την παρούσα διακήρυξη παρέχονται από: 1) Την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αχαρνών-Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα – Τηλ.: 213 2072 361 και 213 2072367 2) Την ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών: www.acharnes.gr 3) Την συνημμένη Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας Προκήρυξη Microsoft Office document icon Περίληψη Διακήρυξης 17ου Νηπ βασει της 401_10.9.2021 Ο.Ε.
106 Προκήρυξη Μειοδοτικής, Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το κτίριο για τη στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, θα πρέπει να βρίσκεται εντός της Π.Ε. Άγιος Πέτρος Β΄ και ειδικότερα εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ξενοφάνους, Βαϊου Κρήτης, Αιγαίου Πελάγους και Αγίου Διονυσίου Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και 15-10-2021 Πληροφορίες για την παρούσα διακήρυξη παρέχονται από: 1) Την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αχαρνών-Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα – Τηλ.: 213 2072 361 και 213 2072367 2) Την ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών: www.acharnes.gr 3) Την συνημμένη Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας Προκήρυξη PDF icon 37267_20_9_2021 Περ Διακήρ Μίσθωσης Ακιν 21ο Νηπιαγωγείο
107 Προκήρυξη Μειοδοτικής, Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Το κτίριο για τη στέγαση της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης, θα πρέπει να βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της πόλης ή όσο το δυνατόν γίνεται εγγύτερα αυτού, έως περίπου 300 μ. από την Κεντρική Πλατεία των Αχαρνών (Πλατεία Αγίου Βλασίου), είτε στην οδό Δεκελείας, είτε στην οδό Πάρνηθος, δρόμοι με μεγάλη εμπορική κίνηση, προκειμένου να τυγχάνει μεγαλύτερης προσέλευσης του κοινού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και 15-10-2021 Πληροφορίες για την παρούσα διακήρυξη παρέχονται από: 1) Την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αχαρνών-Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα – Τηλ.: 213 2072 361 και 213 2072367 2) Την ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών: www.acharnes.gr 3) Την συνημμένη Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας Προκήρυξη Microsoft Office document icon Περιληψη Διακήρηξης ΔΗΜ.ΚΕΝΤΡ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ βασει της 404_10.9.2021 Α.Ο.Ε.
108 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών οριζεται η 11/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.224.525,00€ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή υποδομών για την ανάπλαση της Λεωφόρου Πάρνηθος εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών. Διαγωνισμός PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
109 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 735.810,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αχαρνών, Οδός: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Ταχ.Κωδ.: 13673, Αχαρνές, Τηλ.: 2132072511, E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr, Ιστοσελίδα: www.acharnes.gr 2) Κωδικοί CPV: 43325000-7 «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς», 44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων», 14212200-2 «Αδρανή υλικά», 34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός, 4991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων, 31213100-3 «Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος», 44114200-4 «Προϊόντα σκυροδέματος», 44111600-7 «Κυβόλιθοι», 98342000-2 «Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας», 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης», 44315200-3 «Υλικά συγκόλλησης», 39293400-6 «Τεχνητός Χλοοτάπητας», 03451000-6 «Φυτά», 37415000-0 «Αθλητικός εξοπλισμός» , 43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης», 43327000-1 «Προκατασκευασμένος εξοπλισμός» 3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL30 Aττική / Attiki Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.acharnes.gr 5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής: - Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 15/09/2021 ημέρα Τετάρτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς ENOTICES-dacharnon/2021-125091– ΑΔΑΜ: 21PROC009221793 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ), 21PROC00 9221900 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) - Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 17/9/2021 ημέρα Παρασκευή - Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση στο ΕΣΗΔΗΣ - Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00. - Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 26/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. - Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 139480 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την πόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 10) Χρηματοδότηση: • από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, σύμφωνα με την με αριθμ. 30292/19-04-2019 απόφασης επιχορήγησης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) με το ποσό των 693.800,00€ και • από ιδίους πόρους του Δήμου με το ποσό των 218.604,40 €. Το ποσό των 693.800,00 € θα ντληθεί από τον Κ.Α. 64-7326.003 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 και το ποσό των 218.604,40 € θα αντληθεί από τον Κ.Α. 30-7135.009 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 και 2022 ως πολυετής δαπάνη (5.000 από το οικονομικό έτος 2021 και 213.604,40 € από το οικονομικό έτος 2022). 11. Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση τους έξι (6) μήνες. 12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4,00% της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 14) Ειδικοί όροι: Η σύγκριση των τιμών για την ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει για το σύνολο της προμήθειας και όχι για καθένα συστατικό είδος αυτής. 15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.acharnes.gr. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ Διαγωνισμός PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΕΕΕΣ, PDF icon ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ.pdf
110 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΟΥ ΣΥΣΤΟΛΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Σ/Γ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 192.200,00 € με Φ.Π.Α. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αντικατάσταση του κατεστραμμένου συστήματος αρμού διαστολής στην οδική γέφυρα της Δεκελείας (Τεχνικό Άνω Διάβαση Σ/Γ Δεκελείας) , συμπεριλαμβανομένης κάθε σύνοδης απαραίτητης εργασίας για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού , σύμφωνα με την μελέτη. Διαγωνισμός PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, PDF icon ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ