• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Είδος Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
61 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών οριζεται η 11/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.224.525,00€ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή υποδομών για την ανάπλαση της Λεωφόρου Πάρνηθος εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών. Διαγωνισμός PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 735.810,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αχαρνών, Οδός: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Ταχ.Κωδ.: 13673, Αχαρνές, Τηλ.: 2132072511, E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr, Ιστοσελίδα: www.acharnes.gr 2) Κωδικοί CPV: 43325000-7 «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς», 44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων», 14212200-2 «Αδρανή υλικά», 34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός, 4991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων, 31213100-3 «Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος», 44114200-4 «Προϊόντα σκυροδέματος», 44111600-7 «Κυβόλιθοι», 98342000-2 «Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας», 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης», 44315200-3 «Υλικά συγκόλλησης», 39293400-6 «Τεχνητός Χλοοτάπητας», 03451000-6 «Φυτά», 37415000-0 «Αθλητικός εξοπλισμός» , 43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης», 43327000-1 «Προκατασκευασμένος εξοπλισμός» 3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL30 Aττική / Attiki Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.acharnes.gr 5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής: - Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 15/09/2021 ημέρα Τετάρτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς ENOTICES-dacharnon/2021-125091– ΑΔΑΜ: 21PROC009221793 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ), 21PROC00 9221900 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) - Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 17/9/2021 ημέρα Παρασκευή - Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση στο ΕΣΗΔΗΣ - Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00. - Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 26/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. - Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 139480 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την πόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 10) Χρηματοδότηση: • από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, σύμφωνα με την με αριθμ. 30292/19-04-2019 απόφασης επιχορήγησης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) με το ποσό των 693.800,00€ και • από ιδίους πόρους του Δήμου με το ποσό των 218.604,40 €. Το ποσό των 693.800,00 € θα ντληθεί από τον Κ.Α. 64-7326.003 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 και το ποσό των 218.604,40 € θα αντληθεί από τον Κ.Α. 30-7135.009 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 και 2022 ως πολυετής δαπάνη (5.000 από το οικονομικό έτος 2021 και 213.604,40 € από το οικονομικό έτος 2022). 11. Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση τους έξι (6) μήνες. 12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4,00% της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 14) Ειδικοί όροι: Η σύγκριση των τιμών για την ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει για το σύνολο της προμήθειας και όχι για καθένα συστατικό είδος αυτής. 15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.acharnes.gr. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ Διαγωνισμός PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΕΕΕΣ, PDF icon ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ.pdf
63 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΟΥ ΣΥΣΤΟΛΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Σ/Γ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 192.200,00 € με Φ.Π.Α. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αντικατάσταση του κατεστραμμένου συστήματος αρμού διαστολής στην οδική γέφυρα της Δεκελείας (Τεχνικό Άνω Διάβαση Σ/Γ Δεκελείας) , συμπεριλαμβανομένης κάθε σύνοδης απαραίτητης εργασίας για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού , σύμφωνα με την μελέτη. Διαγωνισμός PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, PDF icon ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
64 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ» Διαγωνισμός PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου
65 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΟΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ Δέκατη πέμπτη προκήρυξη επιλογής υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, χωρίς διαγωνισμό για φοιτητές που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού». Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ, Microsoft Office document icon ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
66 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΟΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ Δέκατη τέταρτη προκήρυξη επιλογής υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, χωρίς διαγωνισμό για φοιτητές που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού». Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ, Microsoft Office document icon ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2017-2018
67 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών οριζεται η 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 700.000,00 € με Φ.Π.Α. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή οδών με σκοπό την βελτίωση και συμπλήρωση του οδικού δικτύου στην περιοχή της Αγριλέζας. Διαγωνισμός PDF icon Αρχείο 1, PDF icon Αρχείο 2, PDF icon Αρχείο 3, PDF icon Αρχείο 4
68 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου, σύμφωνα με την με αρ. 81/2021 μελέτη, προϋπολογισμού 58.900,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.500,00 € Φ.Π.Α. 24 %: 11.400,00 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 58.900,00 € Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 44114200-4 «Προϊόντα σκυροδέματος» και 44113100-6 «Υλικά πλακόστρωσης» και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου, από τους Κωδικούς Αριθμό (Κ.Α.) 30-6699.010 και 30-6699.011, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: ΟΜΑΔΑ «Α: Κράσπεδα», εκτιμώμενης αξίας 7.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24 %. ΟΜΑΔΑ «Β: Πλάκες πεζοδρομίου», εκτιμώμενης αξίας 40.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 %. Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για όλες τις ομάδες. Προσφορές που προσκομίζονται και αποτυπώνουν μέρος της ομάδας και όχι επί του συνόλου αυτής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μ. Μπόσδα - Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 07/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου). Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης για το οποίο θα υποβάλλουν προσφορά και ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι δεκατρείς (13) μήνες. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Τόπος παράδοσης: Αποθήκη του Δήμου. Γλώσσα: Ελληνική. Πληροφορίες για το διαγωνισμό, καθώς και η αναλυτική διακήρυξη, δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 213 2072507, 213 2072370, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Παναγιώτης Μπάσιος και Νικόλαος Γκαγκαστάθης. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Συνείδηση» και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Διαγωνισμός PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon Ε.Ε.Ε.Π. pdf , Αρχείο Ε.Ε.Ε.Π. xml
69 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, σύμφωνα με την με αρ. 81/2021 μελέτη, προϋπολογισμού 47.635,72 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 38.415,90 € Φ.Π.Α. 24 %: 9.219,82 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 47.635,72 € Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 30199000-0 «Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί» και 30197643-5 «Φωτοαντιγραφικό χαρτί» και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου, από τον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 20-6612 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: ΟΜΑΔΑ 1 : «Γραφική ύλη και Παρελκόμενα», εκτιμώμενης αξίας 17.188,15 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. ΟΜΑΔΑ 2 : «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί», εκτιμώμενης αξίας 21.227,75 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για όλες τις ομάδες. Προσφορές που προσκόμιζονται και αποτυπώνουν μέρος της ομάδας και όχι επί του συνόλου αυτής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μ. Μπόσδα - Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 08/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου). Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης για το οποίο θα υποβάλλουν προσφορά και ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι δεκατρείς (13) μήνες. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Τόπος παράδοσης: Αποθήκη του Δήμου. Γλώσσα: Ελληνική. Πληροφορίες για το διαγωνισμό, καθώς και η αναλυτική διακήρυξη, δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 213 2072507, 213 2072370, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Παναγιώτης Μπάσιος και Νικόλαος Γκαγκαστάθης. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Συνείδηση» και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Διαγωνισμός PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon Ε.Ε.Ε.Π. pdf, Αρχείο Ε.Ε.Ε.Π. xml, PDF icon ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ