• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Είδος Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
61 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκποίηση 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων απορριμμάτων, λόγω απόσυρσης Φανερή, πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκποίηση 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων, λόγω απόσυρσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις, 199 παρ.1 του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 Καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης. Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική. Θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 165/30-11-2021 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 στις 5 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ.έως 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Αχαρνών (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) - Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα. Στα επισυναπτόμενα αρχεία αναγράφονται περιληπτικά και αναλυτικά οι όροι της διακήρυξης. Προκήρυξη PDF icon ΌΡΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Εκτιμώμενη αξία 412.645,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπ. ΦΠΑ: 511.679,80 €, ΦΠΑ 24%: 99.034,80 €) Διαγωνισμός PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΓΗΠΕΔΑ_ΙΡΙΔΑ_39615_4-5-2022.pdf, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΗΠΕΔΑ_6ΥΩΜΩΨ8-4ΤΟ.pdf, PDF icon ΕΕΕΣ ΓΗΠΕΔΑ.pdf, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 18_2021.pdf
63 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» Διαγωνισμός PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 204.622,73 € με Φ.Π.Α. 4. Αφορά εκπόνηση Μελετών για την πυροπροστασία των σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών.
64 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/04/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.010.000,00 € με Φ.Π.Α. 4. Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Δημοτικών Αρχών και του κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αχαρνών, που βρίσκονται στην οδό Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, στο Δήμο Αχαρνών. Διαγωνισμός PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 191, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
65 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 194/2021 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα κάτωθι CPV: ΕΙΔΟΣ CPV Μηχανογραφικός εξοπλισμός 30213000-5, 30231000-7, 30232110-8, 30232150-0, 30236000-2, 32232000-8, 32420000-3 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 129.381,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της οικείας διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «149388». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/02/2022, & ώρα 15:00 μ.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 08/02/2022 & ώρα 10:00 π.μ.. Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % του προϋπολογισμού της Ομάδας ή των Ομάδων συμμετοχής χωρίς Φ.Π.Α. και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4 % της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την δημοσίευση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr. Ακόμη, η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, στη διαδικτυακή πύλη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες: 1. «Γενική Δημοπρασιών». 2. «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών». 3. «Χτύπος». 4. «Συνείδηση». Προκήρυξη PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΕΕΕΣ, Αρχείο ΕΕΕΣ, Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
66 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 178/2021 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα κάτωθι CPV: A/A ΕΙΔΟΣ CPV Ομάδα Α’ «Λαμπτήρες» 31500000-1 Ομάδα Β’ «Ηλεκτρολογικό υλικό» 31681410-0, 44321000-6 Ομάδα Γ’ «Εορταστικός Φωτεινός Διάκοσμος» 31681410-0 Ομάδα Δ’ «Φωτιστικά Σώματα LED» 34991000-0 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 444.422,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της οικείας διακήρυξης. Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω τμήματα:  ΟΜΑΔΑ Α΄: «Λαμπτήρες», εκτιμώμενης αξίας 150.722,00 € (121.550,00 € + 29.172,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ Β΄: «Ηλεκτρολογικό υλικό», εκτιμώμενης αξίας 142.395,40 € (114.835,00 € +27.560,40 € Φ.Π.Α.) .  ΟΜΑΔΑ Γ΄: «Εορταστικός Φωτεινός Διάκοσμος», εκτιμώμενης αξίας 38.464,80 € (31.020,00 € + 7.444,80 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ Δ΄: «Φωτιστικά Σώματα LED», εκτιμώμενης αξίας 112.840,00 € (91.000,00 € + 21.840,00 € Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «145354». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/01/2022 & ώρα 15:00 μ.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04/02/2022 & ώρα 10:00 π.μ.. Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % του προϋπολογισμού της Ομάδας ή των Ομάδων συμμετοχής χωρίς Φ.Π.Α. και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4 % της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την δημοσίευση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr. Ακόμη, η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, στη διαδικτυακή πύλη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες: 1. «Γενική Δημοπρασιών». 2. «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών». 3. «Χτύπος». 4. «Συνείδηση». Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών Μιχαήλ Βρεττός Προκήρυξη PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΕΕΕΣ, Αρχείο ΕΕΕΣ, Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
67 Διαγωνισμός του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/12/2021, ημέρα Τετάρτη   ·         ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.400,00 € με Φ.Π.Α. ·         Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, για τη βελτίωση της βατότητας και την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, σε οδούς του Δήμου Αχαρνών, που χρίζουν τέτοιων παρεμβάσεων. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμος Αχαρνών Τηλέφωνο: 213 20 72 513 Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 197-2021.pdf, PDF icon Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.pdf, PDF icon AAY - 69ΛΑΩΨ8-ΦΣΩ.PDF, PDF icon Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_221221.pdf Συγκεκριμένα αφορούν:      1. Ανακατασκευή πλακών πεζοδρομίου στην πλατεία Καλλία  (οδός Αγίου Γεωργίου και Σπετσών Ο.Τ. 283Α)       2. Κατασκευή πλακών πεζοδρομίου  (Έναντι  7ου Δημοτικού Σχολείου) Ο.Τ. 2077      3. Κατασκευή πλακών πεζοδρομίου  (οδός Παναγίας Μυροβλύτισσας Έναντι 15ου   Δημοτικού Σχολείου Ο.Τ.  Γ1509)    
68 «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ». • Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή αγωγών αποχετεύσεων και των εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών με συνολικό μήκος 195 μέτρα. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 143-2021_signed.pdf, PDF icon ΑΑΥ-ΨΤ81ΩΨ8-ΣΜΨ.pdf, PDF icon ΑΔΑΜ 2.pdf, PDF icon ΑΔΑΜ 3.pdf, PDF icon Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_141221.pdf Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου μας τα συνημμένα που αφορούν τον διαγωνισμό του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ». Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/12/2021, ημέρα Τετάρτη • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 50.000,00 € με Φ.Π.Α. • Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή αγωγών αποχετεύσεων και των εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών με συνολικό μήκος 195 μέτρα.
69 «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ». «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ». Διαγωνισμός PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ, PDF icon ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ Παρακαλώ όπως δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου μας τα συνημμένα που αφορούν τον διαγωνισμό του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ». Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/01/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 1. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 100.000,00 € με Φ.Π.Α. 3. Το αντικείμενο αφορά την εκτέλεση κατεδάφισης ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων. Παράλληλα θα εκτελεσθούν κατεδαφίσεις ιδιόκτητων κτισμάτων, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως επικινδύνως ετοιμόρροπα και δεν ανταποκρίνονται οι ιδιοκτήτες τους. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, καταγεγραμμένα κτίσματα θα κατεδαφισθούν και θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες χρεώσεις στους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
70 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Διαγωνισμός PDF icon ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ