• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Είδος Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
91 Επαναληπτική Προκήρυξη Μειοδοτικής, Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών Το κτίριο για τη στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Φιλαδελφείας (από το ύψος του Νεκροταφείου), Λαϊκών Αγώνων και όλα τα κάθετα στενά από τη δεξιά πλευρά και μέχρι την Αλαμάνας. Προκήρυξη PDF icon Επαν Δημ 17ο Νηπ 46194_2021.pdf, PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17.pdf Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και 30-11-2021. Πληροφορίες για την παρούσα διακήρυξη παρέχονται από: 1) Την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αχαρνών-Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα – Τηλ.: 213 2072 361 και 213 2072367 2) Την ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών: www.acharnes.gr 3) Την συνημμένη Αναλυτική και Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας.
92 Επαναληπτική Προκήρυξη Μειοδοτικής, Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών Το κτίριο για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, θα πρέπει να βρίσκεται στο Κεντρικό Μενίδι και εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Αριστοτέλους, Ναπολέοντος, Παύλου Μελά, Ναυαρίνου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Πάρνηθος, πεζόδρομος Φιλαδελφείας, Κωνσταντινουπόλεως, Παπανίκα Ι., Αθηνών, Ι. Τσεβά, Χρ. Δέδε. Προκήρυξη PDF icon Επαν Δημ 3ο Νηπ 46197_2021.pdf, PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3.pdf Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και 30-11-2021 .Πληροφορίες για την παρούσα διακήρυξη παρέχονται από: 1) Την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αχαρνών-Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα – Τηλ.: 213 2072 361 και 213 2072367 2) Την ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών: www.acharnes.gr 3) Την συνημμένη Αναλυτική και Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας.
93 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την εκμίσθωση διαμερίσματος Γ’ ορόφου, που βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο Αττικής και επί της οδού Αλκυόνης αρ. 8, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 Καταληκτική ημερομηνία προσφορών 14-11-2021 KAI ;VRA : 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του δήμου σε σφραγισμένο φάκελο. Πληροφορίες 2132072361 και 367 Προκήρυξη PDF icon 45161_1 11 201 Περ Φαν Πλειοδ Δημοπρ Ακιν Π Φάληρο.pdf
94 Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
95 Επαναληπτική (2η) Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική, για τη μίσθωση ακινήτου στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών, για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Περιγραφή του μίσθιου Το κτίριο για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές : -Να είναι αυτόνομο κτίριο. -Το συνολικό εμβαδόν το οποίο μπορεί να κατενέμεται σε ορόφους και να είναι επιφανείας περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων. -Να μην απαιτεί μεγάλες παρεμβάσεις και οι χώροι να είναι άμεσοι χρησιμοποιήσιμοι. -Το κτίριο να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών και κατά προτίμηση επί της οδού Φιλαδελφείας -Θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς χώροι στάθμευσης κοινού όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και ειδικότερα να διαθέτει αυτόνομο και επαρκή χώρο στάθμευσης για 2-3 και (1) θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ -Να είναι εύκολα προσβάσιμο και να μην επηρεάζεται από καιρικά φαινόμενα -Να διαθέτει υαλοπίνακες ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών. -Να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά δίκτυα για την ασφάλεια και λειτουργικότητα των υπηρεσιών. - Να διαθέτει άδεια πυροσβεστικής υπηρεσίας και σύστημα πυρόσβεσης -Να διαθέτει ανεξάρτητους μετρητές για την σύνδεση με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. -Να υφίσταται νομιμότητα στη χρήση και τις κατασκευές του κτηρίου ως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις (Ν. 4495/2017 –Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος, παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 3320/2005(ΦΕΚ 48/Α ). -Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωμένο και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δήμο μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης. Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν διαθέτει τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αφού ανακηρυχθεί μειοδότης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την υλοποίησή τους, άλλως η συμφωνία μίσθωσης θα μπορεί να περιέχει πρόβλεψη εκ μέρους του Δήμου υλοποίησής των απαραίτητων διαμορφώσεων με αντίστοιχη διευθέτηση των παραμέτρων του μισθώματος. Προκήρυξη PDF icon 44226_25 10 2021 2η Επαν Διακηρ Μισθ Ακιν Κοκ Μυλος.pdf, PDF icon 108_15.6.2020 Α.Ο.Ε. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 65ΩΛΩΨ8-ΡΧΗ.pdf Κατάθεση σφραγισμένων φακέλων έως και 22-11-2021 (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία, η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα - Ισόγειο), υπόψη της Οικονομικής Υπηρεσίας/Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα γράφουν απ΄ έξω την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου) και τα στοιχεία του αποστολέα
96 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ». Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή δρόμων στις Πολεοδομικές Ενότητες Αγ. Παρασκευής, Πανοράματος και Μπόσκιζας του Δήμου Αχαρνών. Η μελέτη αφορά στην κατασκευή οδών με σκοπό την βελτίωση και συμπλήρωση του εσωτερικού οδικού δικτύου των εν λόγω περιοχών του Δήμου μας. Τα έργα θα γίνουν σε εφαρμογή εγκεκριμένων υψομετρικών μελετών εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και θα έχουν σκοπό την αναβάθμιση περιοχών. Περιλαμβάνει αδιάνοικτες οδούς ή χωματόδρομους διανοιγμένους, άλλους με κράσπεδα άλλους χωρίς κράσπεδα ή/και με παλαιά ασφαλτικά χωρίς κράσπεδα. Προκήρυξη PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 159, PDF icon ΑΠΟΦ. Ο.Ε. 461 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 1. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3.170.000,00 € με Φ.Π.Α.
97 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων. Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 126/2021 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα κάτωθι CPV: A/A Περιγραφή CPV Ομάδα «1» «Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών οχημάτων (μηχανικών & ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιΐας, κλπ)». 34913000-0, 50112000-3 Ομάδα «2» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών οχημάτων συλλογής απορριμμάτων (απορριμματοφόρα, γάντζοι)». 34913000-0, 50112000-3 Ομάδα «3» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων (ανατρεπόμενα με ή χωρίς αρπάγη) και καλαθοφόρων οχημάτων». 34913000-0, 50110000-9, 50112000-3 Ομάδα «4» «Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων και minibus». 34913000-0, 50112000-3 Ομάδα «5» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών βυτιοφόρων, υδροφόρων, καδοπλυντηρίων και πυροσβεστικών οχημάτων». 34913000-0, 50110000-9, 50112000-3 Ομάδα «6» «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων». 34913000-0, 50110000-9 Ομάδα «7» «Συντήρηση και επισκευή φορτωτών και εκσκαφέων». 34913000-0, 50110000-9 Ομάδα «8» «Συντήρηση και επισκευή επιβατικών Ι.Χ. και δίκυκλων». 34913000-0, 50112000-3 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.749.080,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της οικείας διακήρυξης. Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω τμήματα:  ΟΜΑΔΑ «1», εκτιμώμενης αξίας 1.302.000,00 € (1.050.000,00 € + 252.000,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ «2», εκτιμώμενης αξίας 483.600,00 € (390.000,00 € +93.600,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ «3», εκτιμώμενης αξίας 226.920,00 € (183.000,00 € + 43.920,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ «4», εκτιμώμενης αξίας 104.160,00 € (84.000,00 € + 20.160,00 € € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ «5», εκτιμώμενης αξίας 141.360,00 € (114.000,00 € + 27.360,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ «6», εκτιμώμενης αξίας 130.200,00 € (105.000,00 € + 25.200,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ «7», εκτιμώμενης αξίας 223.200,00 € (180.000,00 € + 43.200,00 € Φ.Π.Α.).  ΟΜΑΔΑ «8», εκτιμώμενης αξίας 137.640,00 € (111.000,00 € + 26.640,00 € Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «141194». Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/10/2021 & ώρα 15:30 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/11/2021 & ώρα 15:00 μ.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30/11/2021 & ώρα 10:00 π.μ.. Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % του προϋπολογισμού της Ομάδας ή των Ομάδων συμμετοχής χωρίς Φ.Π.Α. και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4 % της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Η διακήρυξη αυτής θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες: 1. «Γενική Δημοπρασιών». 2. «Ηχώ των Δημοπρασιών». 3. «Χτύπος». 4. «Συνείδηση». Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών Μιχαήλ Βρεττός Προκήρυξη PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon Ε.Ε.Ε.Π.
98 Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την Προμήθεια οχήματος αλυσιδάκι (skip lift) και σαρώθρων Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Πραγραμματισμού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια οχήματος αλυσιδάκι (skip lift) και σαρώθρων εκτιμώμενης αξίας 510.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αχαρνών, Οδός: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Ταχ.Κωδ.: 13673, Αχαρνές, Τηλ.: 2132072511, E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr, Ιστοσελίδα: www.acharnes.gr 2) Κωδικός CPV: A/A ΕΙΔΟΣ CPV 1 Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ 34144431-8 2 Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων 34144750-0 3 Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν 34134200-7 3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL30 Aττική / Attiki Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.acharnes.gr 5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής: - Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 06.10.2021 ημέρα Τετάρτη, προσωρινός αριθμός αναφοράς ENOTICES-dacharnon/2021-136530 – ΑΔΑΜ: 21PROC009337007. - Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 08.10.2021, ημέρα Παρασκευή - Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08.10.2021, ημέρα Παρασκευή - Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08.11.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. - Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ 1 Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ 139611 12/11/2021, 09:00 2 Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων 139700 12/11/2021, 09:30 3 Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν 139701 12/11/2021, 10:00 - Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 1 Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ 139611 2 Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων 139700 3 Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν 139701 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 10) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι κατά : • 600.000,00€ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 68484/16.10.2020 με ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» • 32.400,00€ ο Δήμος Αχαρνών Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται σε εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (632.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει δε τις σχετικές πιστώσεις Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα ως κάτωθι: K.A.E. Οικονομικό έτος 2021 64-7132.001 600.000,00 € 20-7132.001 32.400,00 € 11) Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση των οχημάτων τους έξι (6) μήνες, ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας. 12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 08/08/2022. Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και της προβλεπόμενης εργοστασιακής εγγύησης, για την εγγυημένη - διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους – καλή λειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη χωρίς το Φ.Π.Α. Απαιτείται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016. 13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 14) Ειδικοί όροι: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία που προκύπτει από την τεχνική προσφορά (ήτοι αυτή στην οποία ο λόγος είναι ο μικρότερος αριθμός). Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή. 15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.acharnes.gr Διαγωνισμός PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_21PROC009337007.pdf, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΨΙΩΨΩΨ8-ΩΤ5.pdf
99 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ & ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2020 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρ.Μελέτης : 112/2020. Προϋπολογισμός μελέτης: 250.000,00€ με Φ.Π.Α. Αφορά στη συντήρηση του οδικού δικτύου που περιλαμβάνει αποκατάσταση τοπικών βυθισμάτων , καθιζήσεων τροχαυλακώσεων , αποσυνθέσεων ασφαλτικού όπου ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της βλάβης θα επιλέγεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία είτε η τοπική αποκατάσταση του λάκκου είτε απόξεση (φρέζα) για μεγαλύτερα τμήματα οδού. Διαγωνισμός PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon Έγκριση μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης, PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ
100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρ.Μελέτης : 26/2021. Προϋπολογισμός μελέτης: 313.000,00€ με Φ.Π.Α. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει δράσεις αναβάθμισης και συντήρησης των Ανοικτών Γηπέδων που αφορούν στην αντικατάσταση του χλοοτάπητα του Γηπέδου Αγίας Άννας, στην αντικατάσταση των δαπέδων των αγωνιστικών χώρων των Γηπέδων καλαθοσφαίρισης Αγίας Άννας και Αγίου Διονυσίου και στην εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού σε αυτά, καθώς και στην αντικατάσταση της περίφραξης του Γηπέδου καλαθοσφαίρισης Αγίας Άννας. Διαγωνισμός PDF icon ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ