• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Είδος Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
111 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ» Διαγωνισμός PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου
112 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΟΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ Δέκατη πέμπτη προκήρυξη επιλογής υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, χωρίς διαγωνισμό για φοιτητές που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού». Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ, Microsoft Office document icon ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
113 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΟΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ Δέκατη τέταρτη προκήρυξη επιλογής υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, χωρίς διαγωνισμό για φοιτητές που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού». Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ, Microsoft Office document icon ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2017-2018
114 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών οριζεται η 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 700.000,00 € με Φ.Π.Α. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή οδών με σκοπό την βελτίωση και συμπλήρωση του οδικού δικτύου στην περιοχή της Αγριλέζας. Διαγωνισμός PDF icon Αρχείο 1, PDF icon Αρχείο 2, PDF icon Αρχείο 3, PDF icon Αρχείο 4
115 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου, σύμφωνα με την με αρ. 81/2021 μελέτη, προϋπολογισμού 58.900,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.500,00 € Φ.Π.Α. 24 %: 11.400,00 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 58.900,00 € Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 44114200-4 «Προϊόντα σκυροδέματος» και 44113100-6 «Υλικά πλακόστρωσης» και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου, από τους Κωδικούς Αριθμό (Κ.Α.) 30-6699.010 και 30-6699.011, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: ΟΜΑΔΑ «Α: Κράσπεδα», εκτιμώμενης αξίας 7.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24 %. ΟΜΑΔΑ «Β: Πλάκες πεζοδρομίου», εκτιμώμενης αξίας 40.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 %. Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για όλες τις ομάδες. Προσφορές που προσκομίζονται και αποτυπώνουν μέρος της ομάδας και όχι επί του συνόλου αυτής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μ. Μπόσδα - Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 07/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου). Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης για το οποίο θα υποβάλλουν προσφορά και ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι δεκατρείς (13) μήνες. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Τόπος παράδοσης: Αποθήκη του Δήμου. Γλώσσα: Ελληνική. Πληροφορίες για το διαγωνισμό, καθώς και η αναλυτική διακήρυξη, δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 213 2072507, 213 2072370, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Παναγιώτης Μπάσιος και Νικόλαος Γκαγκαστάθης. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Συνείδηση» και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Διαγωνισμός PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon Ε.Ε.Ε.Π. pdf , Αρχείο Ε.Ε.Ε.Π. xml
116 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, σύμφωνα με την με αρ. 81/2021 μελέτη, προϋπολογισμού 47.635,72 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 38.415,90 € Φ.Π.Α. 24 %: 9.219,82 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 47.635,72 € Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 30199000-0 «Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί» και 30197643-5 «Φωτοαντιγραφικό χαρτί» και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου, από τον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 20-6612 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: ΟΜΑΔΑ 1 : «Γραφική ύλη και Παρελκόμενα», εκτιμώμενης αξίας 17.188,15 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. ΟΜΑΔΑ 2 : «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί», εκτιμώμενης αξίας 21.227,75 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για όλες τις ομάδες. Προσφορές που προσκόμιζονται και αποτυπώνουν μέρος της ομάδας και όχι επί του συνόλου αυτής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μ. Μπόσδα - Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 08/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου). Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης για το οποίο θα υποβάλλουν προσφορά και ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι δεκατρείς (13) μήνες. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Τόπος παράδοσης: Αποθήκη του Δήμου. Γλώσσα: Ελληνική. Πληροφορίες για το διαγωνισμό, καθώς και η αναλυτική διακήρυξη, δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 213 2072507, 213 2072370, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Παναγιώτης Μπάσιος και Νικόλαος Γκαγκαστάθης. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Συνείδηση» και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Διαγωνισμός PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon Ε.Ε.Ε.Π. pdf, Αρχείο Ε.Ε.Ε.Π. xml, PDF icon ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ