• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Είδος Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
21 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 16ου Δημοτικού Αχαρνών Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 16ου Δημοτικού Αχαρνών. Ο αριθμός φοιτώντων μαθητών έως και σήμερα ανέρχεται στους 270 και παρέχεται σίτιση, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου της ανωτέρω σχολικής μονάδας θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 05/09/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00πμ Προκήρυξη PDF icon diaygeia_16o_dimotiko.pdf
22 Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων των 3ου Δημοτικό και 15ου Δημοτικό Αχαρνών Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων των 3ο Δημοτικό και 15ο Δημοτικό Αχαρνών. Προκήρυξη PDF icon diaygeia_3o_kai_15o_dimotiko_aharnon.pdf
23 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων των 20ο, 4ο Δημοτικό και 11ου Δημοτικού Αχαρνών Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων των 20ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό και 11ο Δημοτικό. - 20ο Δημοτικό Αχαρνών, αριθμός φοιτώντων μαθητών έως και σήμερα ανέρχεται στους 174, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου της ανωτέρω σχολικής μονάδας θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την 01/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00πμ. - 4ο Δημοτικό Αχαρνών, αριθμός φοιτώντων μαθητών έως και σήμερα ανέρχεται στους 276, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου της ανωτέρω σχολικής μονάδας θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την 01/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ. - 11ο Δημοτικό Αχαρνών, αριθμός φοιτώντων μαθητών έως και σήμερα ανέρχεται στους 176 και παρέχεται σίτιση, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου της ανωτέρω σχολικής μονάδας θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την 01/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ Προκήρυξη PDF icon diaygeia_20o_4o_kai_11o_dimotiko_aharnon.pdf
24 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 23ου Δημοτικού Αχαρνών Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 23ου Δημοτικού Αχαρνών. Ο αριθμός φοιτώντων μαθητών έως και σήμερα ανέρχεται στους 135 και παρέχεται σίτιση, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου της ανωτέρω σχολικής μονάδας θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 31/08/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ Προκήρυξη PDF icon Προκήρυξη 23ου Δημοτικού
25 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π)» Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Έργου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της Δημόσιας Σύμβασης για την υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π)» εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αχαρνών, Οδός: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Ταχ.Κωδ.: 13673, Αχαρνές, Τηλ.: 2132072511, E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr, Ιστοσελίδα: www.acharnes.gr 2) Κωδικοί CPV: 79415200 – 8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού. 3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL305 Ανατολική Αττική Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.acharnes.gr 5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής: - Ημερομηνία δημοσίευσης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 19.07.2023 ΑΔΑΜ: 23PROC013109648 - Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 19.07.2023 - Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση στο ΕΣΗΔΗΣ - Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07.08.2023, ώρα 11.00 π.μ.. - Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 11.08.2023, ώρα 11:00 π.μ.. - Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 199155 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 10) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α 69-6162.002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα 11) Διάρκεια Σύμβασης: έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4,00% της προϋπολογισθείσας αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 14) Ειδικοί όροι: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας 15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί Διαγωνισμός PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 40/2023
26 Προκήρυξη για την προμήθεια με τίτλο : «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της ανάπλασης της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών». Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την προμήθεια «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της ανάπλασης της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών» εκτιμώμενης αξίας 642.703,23 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αχαρνών, Οδός: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Ταχ.Κωδ.: 13673, Αχαρνές, Τηλ.: 2132072511, E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr, Ιστοσελίδα: www.acharnes.gr 2) Κωδικοί CPV: 32441200-8 Εξοπλισμός Τηλεμετρίας και Ελέγχου, 39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα, 31518000-0 Φωτιστικά σηματοδότησης. 3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL305 Ανατολική Αττική Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.acharnes.gr 5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής: - Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: Τετάρτη 05.07.2023 (αριθμός αναφοράς 2023/S 130-414127, ΑΔΑΜ: 23PROC013043546 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ), 23PROC 013043580 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ). - Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 10.07.2023 - Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση στο ΕΣΗΔΗΣ - Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07.08.2023, ώρα 11.00 π.μ.. - Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 08.08.2023, ώρα 09:00 π.μ.. - Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 193906 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 10) Χρηματοδότηση: από πόρους του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Πράξη «Ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών» 11) Διάρκεια Σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4,00% της προϋπολογισθείσας αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 14) Ειδικοί όροι: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας 15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.acharnes.gr. Διαγωνισμός PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 39/2023
27 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 31Α ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΘΕΑ Β ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 31Α ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΘΕΑ Β ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού 4.798.800,00 € με Φ.Π.Α..Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση ενός οργανωμένου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου με νέες χρήσεις και λειτουργίες, ο οποίος θα περιλαμβάνει: 1) Μεγάλης έκτασης χώρους πρασίνου, 2) Παιδική χαρά με σύγχρονο εξοπλισμό, 3) Υπαίθριο αμφιθέατρο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, 4) Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, 5) Ποδηλατόδρομο, περιμετρικά του πάρκου, 6) Αναψυκτήριο, 7) Εγκαταστάσεις φωτισμού, 8) Εγκαταστάσεις ύδρευσης, 9) Εγκαταστάσεις άρδευσης, 10) Εγκαταστάσεις αποχέτευσης/ομβρίων, 11) Φωτοβολταϊκό Σύστημα. Το πάρκο θα λειτουργεί ως χώρος : α) Περιπάτου και κοινωνικών συναναστροφών, β) Εκγύμνασης και αθλητισμού, γ) Κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ, PDF icon ΑΟΕ 293/2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ & ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
28 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ» Ο Δήμος Αχαρνών ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ 3η ΦΟΡΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ», προϋπολογισμού 8.617.200,00 € με Φ.Π.Α.. Το έργο ανήκει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙIΑΣ. Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο ανασχεδιασμός και η ανάπλαση τμήματος της Λεωφόρου Καραμανλή, η οποία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αστικές αρτηρίες της περιοχής, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου. Εκτός των ανωτέρω, προβλέπεται και η κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας. υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 11/10/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.. Διαγωνισμός PDF icon ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.4 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ , PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.5 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ , PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.6 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ , PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.7 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ , PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.8 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ , PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.9 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ , PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.10 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ , PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.4 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.5 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.6 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.7 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.8 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.9 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, PDF icon ΣΧΕΔΙΟ 1.10 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, PDF icon Α.Ο.Ε. 179/2023 - Έγκριση μελέτης _ ΑΔΑ ΨΟ4ΒΩΨ80Η3, PDF icon Α.Ο.Ε. 194/2023 Έγκριση όρων διακήρυξης _ ΑΔΑ ΨΑΔΧΩΨ8Ρ6Ξ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑΜ 3) , PDF icon ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ Ε.Ε. (ΑΔΑΜ 3), PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ _ ΑΔΑ 9Θ1ΛΩΨ8-5Λ5, PDF icon ΑΟΕ 309/2023, PDF icon ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ _ 6ΑΤΒΩΨ8-Ν5Ω, PDF icon ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ Ε.Ε. - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΔΑΜ 3), PDF icon ΑΟΕ 337/2023 , PDF icon 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ ΨΞΠ9ΩΨ8-40Η, PDF icon AOE 356/2023 (3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ), PDF icon 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ Ψ0ΖΜΩΨ8-9ΡΣ, PDF icon ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ Ε.Ε. - 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΔΑΜ 3) 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 356/07-09-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 11/10/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
29 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» Αντικείμενο του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ», αποτελεί ο ανασχεδιασμός και η ανάπλαση τμήματος οδικών αξόνων, οι οποίες αποτελούν σημαντικές αστικές αρτηρίες της περιοχής. Η οδός Αθηνών συνδέει το νότιο άκρο του Δήμου (κόμβος Αττικής Οδού) με το εμπορικό του κέντρο. Ενώ η οδός Φιλαδελφείας συνδέει το νότιο άκρο του Δήμου με το Δημαρχείο Αχαρνών. Στόχος είναι η ποιοτική, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του αστικού ιστού της περιοχής και, συνεπώς, της ζωής των πολιτών. Παράλληλα, μέσω του ανασχεδιασμού της οδού επιδιώκεται η ενίσχυση της ζωτικότητας και βιωσιμότητας ολόκληρου του Δήμου. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 11.100.000,00 € με Φ.Π.Α. (1.) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. (2.) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/07/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Διαγωνισμός PDF icon ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, PDF icon ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ _ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, PDF icon ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (1), PDF icon ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (2), PDF icon ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ, PDF icon ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Η/Μ, PDF icon ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ, PDF icon ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, PDF icon ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ, PDF icon ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, PDF icon Σ.Α.Υ., PDF icon Φ.Α.Υ. , PDF icon Α.Ο.Ε. 250_2023 _Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του έργου, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ Ε.Ε., PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΗΡΥΞΗΣ
30 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την Ετήσια παροχή ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2024, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και σύμφωνα με την με αριθ. 29/2023 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Διαγωνισμός PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ