• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Είδος Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
21 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 476/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. - Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με την με αριθ. 98/2022 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ
22 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΈΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ (ΣΤΟΛΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 475/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια Ένδυσης και Υπόδησης (Στολών) του Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με την με αριθ. 85/2022 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ
23 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 426/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με την με αριθ. 68/2022 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της για 24 μήνες ή/και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στα εξής CPV: [34352100-0]-Ελαστικά Επίστρωτων Φορτηγών Αυτοκινήτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 193.303,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών. Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ
24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και σύμφωνα με την με αριθμ. 60/2022 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00 € (οι εν θέματι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν υπόκεινται σε επιβάρυνση Φ.Π.Α.) και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της οικείας διακήρυξης. Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ
25 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου AΧΑΡΝΩΝ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου AΧΑΡΝΩΝ εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Αχαρνών, Οδός: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Ταχ.Κωδ.: 13673, Αχαρνές, Τηλ.: 2132072511, E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr, Ιστοσελίδα: www.acharnes.gr 2) Κωδικός CPV: 73220000-0. 3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL30 Aττική / Attiki Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.acharnes.gr 5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της διακήρυξης ως εξής: - Ημερομηνία ανάρτησης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 09.08.2022 - Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 09.08.2022 - Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30.08.2022 και ώρα 12:00. - Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 31.08.2022, ώρα 10:00 π.μ - Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 170235 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 8) Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 10) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 69-6162.001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. 11) Διάρκεια Σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες 12) Εγγυήσεις: • Η εγγύηση συμμετοχής: Χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 ευρώ). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 31.3.2023 • Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης: 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr ), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.acharnes.gr Προκήρυξη PDF icon ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_22PROC011079916, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΕΚΚ 9ΩΥΘΩΨ8-Β5Α, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 31-2022
26 " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ " Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας τα συνημμένα που αφορούν τον διαγωνισμό του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ » Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/09/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 745.000,00 € με Φ.Π.Α. • Η παρούσα μελέτη προβλέπει την αποκατάσταση των βλαβών ασφαλτικού οδοστρώματος στη Λ.Καραμανλή στο εκτός σχεδίου τμήμα της, ήτοι από Δεκελείας έως Αγ.Τριάδος και η οδός Λαθέας με τη διαδικασία της απόξεσης ( φρεζάρισμα) Και συγκεκριμένα αφορούν: 1. Απόξεση φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση φρέζας σε βάθος έως 6 cm 2. Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης με ασφαλτικό διάλυμα 3. Ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους ( ισοπεδωτική ) όπου απαιτηθεί, ανάλογα με τις επί τόπου συνθήκες που θα διαπιστωθούν μετά την απόξεση του υπάρχοντος φθαρμένοου ασφαλτικού οδοστρώματος. 4. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας ( αντιολισθηρή) 5. Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικό υλικό για την κατασκευή διαβάσεων πεζών κυρίως σε σχολεία και συμβολές με αυξημένη δραστηριότητα πεζών. 6. Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων ( ακαθάρτων, ομβρίων κλπ ) για την προσαρμογή της στέψεως τους στη νέα υψομετρική θέση της οδού. 7. Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα και εκρίζωση τυχόν θάμνων δέντρων καθώς και προσαρμογές τουλάχιστον πέντε (5,00) μέτρων με τις κάθετες επί των Καραμανλή και Λαθέας οδών (όπου απαιτείται και κατόπιν εντολής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας) Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
27 « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ » Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας τα συνημμένα που αφορούν τον διαγωνισμό του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ » Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/09/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α. • Η παρούσα μελέτη προβλέπει την αποκατάσταση των βλαβών ασφαλτικού οδοστρώματος με τη διαδικασία της απόξεσης ( φρεζάρισμα) και κατόπιν της διάστρωσης αυτών με νέο ασφαλτοτάπητα, στις Βόρειες Εκτός Σχεδίου περιοχές του Δήμου μας. Και συγκεκριμένα αφορούν: 1. Απόξεση φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση φρέζας σε βάθος έως 6 cm 2. Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης με ασφαλτικό διάλυμα 3. Ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους ( ισοπεδωτική ) όπου απαιτηθεί, ανάλογα με τις επί τόπου συνθήκες που θα διαπιστωθούν μετά την απόξεση του υπάρχοντος φθαρμένοου ασφαλτικού οδοστρώματος. 4. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με χρήση διαστρωτή ασφάλτου ( finiser ) 5. Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικό υλικό για την κατασκευή διαβάσεων πεζών κυρίως σε σχολεία και συμβολές με αυξημένη δραστηριότητα πεζών. 6. Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων ( ακαθάρτων, ομβρίων κλπ ) για την προσαρμογή της στέψεως τους στη νέα υψομετρική θέση της οδού, ό,που απαιτείται. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
28 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκποίηση 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων απορριμμάτων, λόγω απόσυρσης Φανερή, πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκποίηση 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων, λόγω απόσυρσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις, 199 παρ.1 του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 Καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης. Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική. Θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 165/30-11-2021 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 στις 5 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ.έως 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Αχαρνών (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) - Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα. Στα επισυναπτόμενα αρχεία αναγράφονται περιληπτικά και αναλυτικά οι όροι της διακήρυξης. Προκήρυξη PDF icon ΌΡΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Εκτιμώμενη αξία 412.645,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπ. ΦΠΑ: 511.679,80 €, ΦΠΑ 24%: 99.034,80 €) Διαγωνισμός PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΓΗΠΕΔΑ_ΙΡΙΔΑ_39615_4-5-2022.pdf, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΗΠΕΔΑ_6ΥΩΜΩΨ8-4ΤΟ.pdf, PDF icon ΕΕΕΣ ΓΗΠΕΔΑ.pdf, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 18_2021.pdf
30 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» Διαγωνισμός PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 204.622,73 € με Φ.Π.Α. 4. Αφορά εκπόνηση Μελετών για την πυροπροστασία των σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ