• 213-2072300-2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και πολίτες, παρέχοντας την δυνατότητα ενημέρωσης για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ενισχύοντας  την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση μέσω ψηφιακής πληροφόρησης, δικτύωσης, παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας. Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην διαμόρφωση της στρατηγικής, την ενίσχυση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας μέσω του Μητρώου Τοπικών Επαγγελματιών αλλά και  ειδικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Η χάραξη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη στο Δήμο Αχαρνών, η προώθηση  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έχουν ως σκοπό την στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου από τον ΕΛΓΑ

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στον Δήμο Αχαρνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων και κανόνες επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για πρόσληψη τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

 

 

Νο ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
41 22-02-2023 11:35:51 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από τον ΕΛΓΑ Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο ΕΛΓΑ με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά εκατόν δεκαεπτά (117) άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια), του ΕΛ.Γ.Α. που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα ΠΕ Γεωπόνους εκατόν οκτώ (108) άτομα και ΠΕ Κτηνιάτρους εννέα (9) άτομα. Οι προσλήψεις για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνονται τμηματικά και το προσωπικό θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους χώρους γεωγραφικής δικαιοδοσίας των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ, με έδρα τις έδρες των υπηρεσιών αυτών, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες που εξαρτώνται από φυσικά αίτια (καιρικά φαινόμενα, ασθένειες, παθήσεις ζωϊκού κεφαλαίου) και δεν μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων τοπικά. Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα. PDF icon anakoinosi_elga_proslipsi_prosopikoy_soh_aa.pdf
42 22-02-2023 11:33:42 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:Ψ6864653Π4-ΠΦΕ) πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χίλια πεντακόσια είκοσι οκτώ (1.528) άτομα για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, εκ των οποίων τετρακόσια τριάντα δυο (432) στην Αττική, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31.12.2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/ apaskholese- sto-demosio-tomea/aiteseis-proslepses-prosopikou-stoupourgeio- politismou-kai-athletismou. PDF icon anakoinosi_ypoyrgeio_politismoy_athlitismoy_epohiakoi_aa.pdf
43 22-02-2023 11:31:06 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από τον ΕΛΓΑ Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο ΕΛΓΑ με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά εκατόν δεκαεπτά (117) άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια), του ΕΛ.Γ.Α. που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα ΠΕ Γεωπόνους εκατόν οκτώ (108) άτομα και ΠΕ Κτηνιάτρους εννέα (9) άτομα. Οι προσλήψεις για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνονται τμηματικά και το προσωπικό θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους χώρους γεωγραφικής δικαιοδοσίας των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ, με έδρα τις έδρες των υπηρεσιών αυτών, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες που εξαρτώνται από φυσικά αίτια (καιρικά φαινόμενα, ασθένειες, παθήσεις ζωϊκού κεφαλαίου) και δεν μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων τοπικά
44 22-02-2023 11:30:11 Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το Φ.Ε.Κ τ. Α.Σ.Ε.Π 3/27/01/2023, προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη εβδομήντα τριών (73) δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Ο αριθμός των διοριστέων κατανέμεται ανά Δικαστήριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ακολούθως: α) Για το Συμβούλιο της Επικρατείας τριάντα (30) θέσεις. β) Για τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων τρεις (3) θέσεις. γ) Για το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δέκα (10) θέσεις. δ) Για το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης πέντε (5) θέσεις. ε) Για το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά πέντε (5) θέσεις. στ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών δέκα (10) θέσεις. ζ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης πέντε (5) θέσεις. η) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά πέντε ( 5) θέσεις. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 05/06/2023 PDF icon anakoinosi_ypoyrgeio_dikaiosynis_prokiryxi_diagonismoy_aa.pdf
45 16-02-2023 13:00:33 Πρόσληψη προσωπικού από τον ΟΔΑΠ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, κατόπιν της ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΣ/657/17-01-2023 Ανακοίνωσης της Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021, συνολικού αριθμού διακοσίων είκοσι έξι (226) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων. Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης-12-2023 PDF icon anakoinosi_odap_epohiakoi_aa.pdf
46 14-02-2023 12:44:16 Πρόσληψη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με την ΑΔΑ: ΨΦ194653Π4-ΚΜ1 πρόκειται να προσλάβει επιστημονικό προσωπικό και λοιπές ειδικότητες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Συντήρηση και ανάδειξη του ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη», που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5136110. Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης-12-2023. Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου που αφορά στην συντήρηση των τοιχογραφιών και οροφογραφιών, σε τρείς φάσεις συστηματικής συντήρησης και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της πράξης και της Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις ειδικότητες, ως εξής: ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών, δύο (2) άτομα. ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών, έξι (6) άτομα. ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εμπειρία στην συντήρηση τοιχογραφιών, οκτώ (8) άτομα. ΔΕ Εργατοτεχνιτών, τέσσερα (4) άτομα. PDF icon anakoinosi_ypoyrgeio_politismoy_athlitismoy_epohiakoi_aa.pdf
47 25-01-2023 11:05:59 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το μουσείο Ακρόπολης Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το μουσείο Ακρόπολης με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:Ω8ΑΠ469ΗΤΟ-ΛΑΦ) πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά εκατόν τριάντα εννέα (139) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης, που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, 95 άτομα ΤΕ Ταμίες & Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων, 44 άτομα. PDF icon anakoinosi_moyseio_akropolis_soh_aa.pdf
48 16-01-2023 11:46:53 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ από τη ΔΕΗ. ο τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι η ΔΕΗ (Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων (ΔΕΛΜ) που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022 πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. ΠΕ Μηχανολόγος ‐ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ένα (1) άτομο ΠΕ Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός – Πτυχιούχος Χημικός, ένα (1) άτομο ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου, δυο (2) άτομα ΔΕ Αναλυτής ‐ Προγραμματιστής, ένα (1) άτομο ΥΕ Κλητήρας, ένα (1) άτομο PDF icon anakoinosi_dei_idoh_aa.pdf
49 16-01-2023 11:45:52 Πρόσληψη γιατρών στο Δήμο Κηφισιάς Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» Δήμου Κηφισιάς που εδρεύει στην Κηφισιά, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα Δημοτικά Πολυϊατρεία Κηφισιάς, πρόκειται να προσλάβει δυο (2) γιατρούς με σύμβαση συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών. Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι ΠΕ Παιδίατρος και ΠΕ Παθολόγος. PDF icon anakoinosi_dimos_kifisias_proslipsi_giatron_aa.pdf
50 11-01-2023 13:03:51 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την προκήρυξη ΣΟΧ 3/2022 (ΑΔΑ:6Μ2ΧΩ-ΝΡΚ) πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, είκοσι (20) άτομα PDF icon anakoinosi_ypoyrgeio_dikaiosynis_soh_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ