• 213-2072300-2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και πολίτες, παρέχοντας την δυνατότητα ενημέρωσης για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ενισχύοντας  την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση μέσω ψηφιακής πληροφόρησης, δικτύωσης, παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας. Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην διαμόρφωση της στρατηγικής, την ενίσχυση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας μέσω του Μητρώου Τοπικών Επαγγελματιών αλλά και  ειδικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Η χάραξη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη στο Δήμο Αχαρνών, η προώθηση  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έχουν ως σκοπό την στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου από τον ΕΛΓΑ

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στον Δήμο Αχαρνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων και κανόνες επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για πρόσληψη τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

 

 

Νο ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
31 12-04-2023 10:19:46 Πρόσληψη προσωπικού από τον ΟΚΑΝΑ Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας πρόκειται να προσλάβει με την ΑΔΑ: ΨΓΡΑ4960ΩΡ-Ο0Μ, εβδομήντα εννέα (79) άτομα με συμβάσεις έως ενός έτους, εκ των οποίων τριάντα εννέα (39) στην Αττική) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων / Υπηρεσιών του, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και ως ακολούθως: - Ιατρός Βιοπαθολόγος ΠΕ: 1 θέση - Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 15 θέσεις - Γενικός Ιατρός ή Ιατρός Παθολόγος ΠΕ: 7 θέσεις - Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ: 5 θέσεις - Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ: 7 θέσεις - Ψυχολόγοι ΠΕ: 4 θέσεις . PDF icon proslipsi_prosopikoy_apo_ton_okana_aa.pdf
32 12-04-2023 10:18:26 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕ Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023, πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά εκατό (100) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικούς δικτύων , ογδόντα πέντε (85) άτομα ΔΕ Οδηγούς-Μηχανοδηγούς-Χειριστές (οδηγούς), δώδεκα (12) άτομα ΔΕ Οδηγούς-Μηχανοδηγούς-Χειριστές (χειριστές, τρία (3) άτομα. PDF icon proslipsi_epohikoy_prosopikoy_sto_deddie_aa.pdf
33 23-03-2023 12:51:00 Προκήρυξη επιλογής συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) με πενταετή θητεία. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) , με το ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 9/16.03.2023, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την επιλογή συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τον ν. 4912/2022 και το άρθρο 31 του ν. 4765/2021 (Α ́ 6). PDF icon prokiryxi_eniaia_arhi_dimosion_symvaseon_aa.pdf
34 23-03-2023 12:49:11 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 8/14.03.2023, προκηρύσσει ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (52) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), σαράντα επτά (47) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), πέντε (5) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PDF icon prokiryxi_monimoi_aoristoy_ypoyrgeio_psifiakis_diakyvernisis_aa.pdf
35 23-03-2023 12:47:09 Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023, πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ένα (31) άτομα για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023», του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.08.2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης. PDF icon prokiryxi_dimotiko_vrefokomeio_athinon_aa.pdf
36 10-03-2023 14:09:24 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι τα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ 7/09-03-2023, προκηρύσσουν διαγωνισμό για την εισαγωγή τριακοσίων έντεκα (311) εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια ανα την επικράτεια. Ο αριθμός όλων των εισακτέων του κλάδου Γραμματέων, κατανέμεται ανά κατηγορία εκπαίδευσης [Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)] και δικαστική υπηρεσία ως εξής|: ΠΕ Γραμματέων , ΤΕ Γραμματέων, ΔΕ Γραμματέων. PDF icon prokiryxi_diagonismoy_gia_monimoys_grammateis_dikastirion_aa.pdf
37 09-03-2023 14:16:02 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:Ψ6864653Π4-ΠΦΕ) πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χίλια πεντακόσια είκοσι οκτώ (1.528) άτομα για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, εκ των οποίων τετρακόσια τριάντα δυο (432) στην Αττική, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31.12.2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/ apaskholese- sto-demosio-tomea/aiteseis-proslepses-prosopikou-stoupourgeio- politismou-kai-athletismou. PDF icon anakoinosi_ypoyrgeioy_politismoy_proslipsi_prosopikoy_soh_moyseia_aa.pdf
38 06-03-2023 12:45:06 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ ΠΕ – ΤΕ από τον Δήμο Αθηναίων. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αθηναίων με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:66ΗΖΩ6Μ-Ζ14) , πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) άτομα για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης . ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή ΠΕ Ιατρών Παθολόγων, τρία (3) άτομα ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων Αφροδισιολόγων, ένα (1) άτομο ΠΕ Ιατρών Μαιευτήρων Γυναικολόγων, δυο (2) άτομα ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων, δυο (2) άτομα ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων, δυο (2) άτομα ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων, δυο (2) άτομα ΠΕ Ιατρών Ωτορινολαρυγγολόγων, , ένα (1) άτομο ΠΕ Νοσηλευτών/τριών, δυο (2) άτομα ΠΕ Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, τρία (3) άτομα ΠΕ Πληροφορικής, δυο (2) άτομα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, τρία (3) άτομα ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας, δυο (2) άτομα Microsoft Office document icon proslipsi_prosopikoy_soh_pe_te_apo_to_dimo_athinaion.doc
39 06-03-2023 12:44:22 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ ΔΕ-ΥΕ από τον Δήμο Αθηναίων. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αθηναίων με την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2023 , πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εβδομήντα (170) άτομα για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης . ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ [Γ’ ή (C) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ], πενήντα (50) άτομα. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, εκατόν είκοσι (120) άτομα. Microsoft Office document icon proslipsi_prosopikoy_soh_de-ye_apo_to_dimo_athinaion.doc
40 06-03-2023 12:43:26 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από την Ελληνική Αστυνομία Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Ελληνική Αστυνομία) με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:6Δ6Π46ΜΤΛΒ-Β1Υ) , πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εδρεύει στους Δήμους Αχαρνών και Καλλιθέας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης . ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Αυτοκινήτων, τρία (3) άτομα ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Δικύκλων), τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (Φανοποιών), ένα (1) άτομο ΔΕ Οικοδόμων, ένα (1) άτομο ΔΕ Σιδεράδων –Αλουμινάδων, ένα (1) άτομο Microsoft Office document icon proslipsi_prosopikoy_soh_apo_tin_elas.doc

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ