• 213-2072300-2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και πολίτες, παρέχοντας την δυνατότητα ενημέρωσης για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ενισχύοντας  την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση μέσω ψηφιακής πληροφόρησης, δικτύωσης, παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας. Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην διαμόρφωση της στρατηγικής, την ενίσχυση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας μέσω του Μητρώου Τοπικών Επαγγελματιών αλλά και  ειδικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Η χάραξη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη στο Δήμο Αχαρνών, η προώθηση  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έχουν ως σκοπό την στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου από τον ΕΛΓΑ

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στον Δήμο Αχαρνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων και κανόνες επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για πρόσληψη τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

 

 

Νο ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
51 11-01-2023 13:03:02 Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την προκήρυξη 10Κ/2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 80/21-12-2022 πρόκειται να προσλάβει με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα οκτώ (148) θέσεων μόνιμου προσω πικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021 PDF icon anakoinosi_ypoyrgeio_ethnikis_amynas_monimoi10k2022_aa.pdf
52 04-01-2023 10:08:17 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εβδομήντα τριών (173) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης- e-ΕΦΚΑ Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το ΑΣΕΠ με την προκήρυξη 9Κ/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 78/07.12.2022, προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εβδομήντα τριών (173) συνολικά θέσεων μόνιμου προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - e-ΕΦΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) ως κατωτέρω : Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν τέσσερις (104) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δεκαοκτώ (18) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πενήντα μία (51) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ. PDF icon anakoinosi_asep_e_efka_aa.pdf
53 19-12-2022 13:46:51 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Αμαρουσίου ο τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αμαρουσίου με τη ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ:ΨΒΑ5ΩΨ9-Ο6Ω) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τρία (73) άτομα , στο Δήμο Αμαρουσίου, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, ως εξής: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πέντε (5) άτομα. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (μηχανοκίνητων σαρώθρων), δύο (2) άτομα. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών), ένα (1) άτομο. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ, δυο (2) άτομα ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ένα (1) άτομο ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, εξήντα (60) άτομα. Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ , δυο (2) άτομα PDF icon anakoinosi_dimos_amaroysioy_soh_aa.pdf
54 14-12-2022 11:48:33 ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Ο.Σ.Ε με την προκήρυξη 1/2022 πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη συνολικά ενενήντα (90) ατόμων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4903/2022 στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε (ΟΣΕ. ΑΕ), ως εξής: ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΛΕΙΔΟΥΧΩΝ 34 ΔΕ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΣ 36 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 10 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 5 Εκ των ανωτέρω, είκοσι οκτώ (28) θέσεις πρόκειται να καλυφθούν ανά ειδικότητα από τις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων (14 θέσεις), τριτέκνων ή τέκνων τριτέκνων (10 Θέσεις) και ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό, ή σύζυγο καθώς και τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (4 θέσεις). PDF icon anakoinosi_ose_90_aoristoy_hronoy_aa.pdf
55 13-12-2022 12:30:39 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Πειραιά Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Πειραιά με τη ΣΟΧ 5/2022 (ΑΔΑ:65ΥΦΩΞΥ-Ο2Μ) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακόσια πενήντα (250) άτομα , στο Δήμο Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, ως εξής: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ́ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), εξήντα δυο (62) άτομα. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ ́ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), τρία (3) άτομα. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Ε ́ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), τρία (3) άτομα. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (μηχανοκίνητων σαρώθρων), δύο (2) άτομα. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών), δύο (2) άτομα. ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, δύο (2) άτομα. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ένα (1) άτομο ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, εκατόν εβδομήντα πέντε (175) άτομα. PDF icon anakoinosi_dimos_peiraia_soh_aa.pdf
56 06-12-2022 13:12:20 Πρόσκληση/Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο) ο τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το ΑΣΕΠ με την προκήρυξη 2Γ/2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 75/21-11-2022) προκηρύσσει πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για την κάλυψη 5124 (πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων) θέσεων σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, προκειμένου οι επιτυχόντες να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 PDF icon anakoinosi_asep_panellinios_graptos_diagonismos_aa.pdf
57 15-11-2022 13:20:26 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Πειραιά Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Πειραιά με τη ΣΟΧ 4/2022 (ΑΔΑ:6ΝΕΣΩΞΥ-29Ξ) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά δεκαεννέα (19) άτομα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, ως εξής: ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ, τρία (3) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ, τρία (3) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Ο∆ΗΓΩΝ (με άδεια οδήγησης Γ ́ ή (C) κατηγορίας και χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), δυο (2) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γερανοφόρων – Καλαθοφόρων), δυο (2) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ηλεκτρολογικού, οκτώ (8) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών PDF icon anakoinosi_dimos_peiraiai_soh_aa.pdf
58 15-11-2022 13:18:59 Πρόσληψη προσωπικού από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή συνολικά εκατό (100) αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών-γυναικών), ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού προερχόμενων από ιδιώτες Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ 70/10-11-2022 προκηρύσσει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή συνολικά εκατό (100) Αξιωματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, προερχόμενων από ιδιώτες PDF icon anakoinosi_limenikoy_somatos_ell._aktofylakis_aa.pdf
59 15-11-2022 13:17:21 Πρόσληψη προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕ συνολικά διακοσίων τριάντα οκτώ (238) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ( ΔΕΔΔΗΕ ), με την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2022 πρόκειται να προσλάβει με σειρά προτεραιότητας διακόσια τριάντα οκτώ (238) συνολικά άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών και ειδικότερα: Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, δεκαοκτώ (18) άτομα Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, τριάντα έξι (36) άτομα Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Ηλεκτροτεχνικοί δικτύων, εκατόν εννέα (109) άτομα, υπάλληλοι γραφείου, σαράντα (40) άτομα, σχεδιαστές, δέκα (10) άτομα, οδηγοί – μηχανοδηγοί – χειριστές, είκοσι πέντε (25) άτομα. PDF icon anakoinosi_deddie_proslipsi_prosopikoy_orismenoy_hronoy_aa.pdf
60 04-11-2022 12:53:49 Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) έτη ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την προκήρυξη 2/2022 (ΑΔΑ:ΩΜ144653Π8-74Η) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ακόμα ετών, συνολικά δέκα (10) άτομα, για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης, υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εδρεύει στο νομό Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών PDF icon anakoinosi_ypoyrgeio_perivallontos_tria_eti_soh_2_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ