• 213-2072300-2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και πολίτες, παρέχοντας την δυνατότητα ενημέρωσης για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ενισχύοντας  την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση μέσω ψηφιακής πληροφόρησης, δικτύωσης, παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας. Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην διαμόρφωση της στρατηγικής, την ενίσχυση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας μέσω του Μητρώου Τοπικών Επαγγελματιών αλλά και  ειδικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Η χάραξη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη στο Δήμο Αχαρνών, η προώθηση  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έχουν ως σκοπό την στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου από τον ΕΛΓΑ

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στον Δήμο Αχαρνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων και κανόνες επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για πρόσληψη τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

 

 

Νο ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
51 17-10-2022 14:51:39 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Κηφισιάς Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Κηφισιάς με τη ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ:ΨΥΛΑΩΕΜ-Α5Υ) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τέσσερα (44) άτομα , για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, καισυγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων, ως εξής: ΔΕ, Χειριστών μηχανημάτων έργου τρία (3) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας, οκτώ (8) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Υδραυλικών, τέσσερα (4) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Ηλεκτρολόγων, πέντε (5) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Οδηγών Δ’ κατηγορίας, δύο (2) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, είκοσι δύο (22) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών PDF icon anakoinosi_dimos_kifisias_soh_aa.pdf
52 14-10-2022 12:43:17 Ανακοίνωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στους Αμπελόκηπους της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής, με τη με αριθ.1/2022 προκήρυξη του (ΑΔΑ:6Ν31ΟΞΧ1-ΨΑΣ) πρόκειται να προσλάβει επικουρικό προσωπικό, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, δυο (2) άτομα ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, έντεκα (11) άτομα ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, επτά (7) άτομα ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, δέκα (10) άτομα ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, έξι (6) άτομα Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. PDF icon anakoinosi_kkppa_soh_dodekamina_aa.pdf
53 13-10-2022 12:23:50 Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το ΝΠΔΔ «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» πρόκειται να προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα τρία (63) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ) εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (οποιασδήποτε ειδικότητας) εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (άνευ ειδικότητας), ένα (1) άτομο. ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, δυο (2) άτομα ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ένα (1) άτομο. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, έξι (6) άτομα ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ένα (1) άτομο ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, πέντε (5) άτομα ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ένα (1) άτομο ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, δώδεκα (12) άτομα ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, τέσσερα (4) άτομα ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, δυο (2) άτομα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, τρία (3) άτομα ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (μεταφοράς-διανομής αγαθών και τακτοποίησης αυτών), εννέα (9) άτομα ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (επιστασίας κτιρίων-τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλούς παραμονής των ωφελούμενων) , δυο (2) άτομα ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ, τρία (3) άτομα ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, δυο (2) άτομα ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, τέσσερα (4) άτομα ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ένα (1) άτομο ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ, τρία (3) άτομα Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6347d49070128e28a8ded497 στις 13/10/22 12:19 2 ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ / ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ, ένα (1) άτομο PDF icon anakoinosi_npdd_kentro_ypodohis_gia_symvaseis_sme_aa.pdf
54 13-10-2022 12:22:41 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από την Περιφέρεια Αττικής Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει την πρόσληψη 25 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 8 μηνών και αφορούν την Αθήνα, τον Πειραιά, την Παλλήνη, το Μαρούσι, την Ελευσίνα. Οι ειδικότητες για τις δύο προκηρύξεις που αναζητούν προσωπικό είναι οι ακόλουθες: • ΠΕ Κτηνιάτρων (Αθήνα) – 2 θέσεις • ΠΕ Κτηνιάτρων (Καλλιθέα) – 1 θέση • ΠΕ Κτηνιάτρων (Περιστέρι) – 1 θέση • ΠΕ Κτηνιάτρων (Μαρούσι) – 2 θέσεις • ΠΕ Κτηνιάτρων (Παλλήνη) – 3 θέσεις • ΠΕ Κτηνιάτρων (Ελευσίνα) – 3 θέσεις • ΠΕ Κτηνιάτρων (Πειραιάς) – 4 θέσεις • ΤΕ Πληροφορικής (Αθήνα) – 2 θέσεις • ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) (Αθήνα) – 1 θέση • ΔΕ Οδηγών[Γ ́ (C) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] (Παλλήνη) – 1 θέση • ΔΕ Οδηγών [Γ ́ (C) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] (Ελευσίνα) – 1 θέση • ΠΕ Νομικής (Αθήνα) – 1 θέση • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Αθήνα) – 1 θέση • ΤΕ Πληροφορικής (Αθήνα) – 1 θέση PDF icon anakoinosi_perifereia_attikis_soh_aa.pdf
55 11-10-2022 11:09:47 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με τη ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ:ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (122) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του προγράμματος. σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, στην Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών), στη Θεσσαλονίκη (Δήμος Θεσσαλονίκης) Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και στον Πύργο (Δήμος Πύργου) Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. PDF icon anakoinosi_proslipsi_ypoyrgeio_metanasteysis_soh_dodekamina_aa.pdf
56 11-10-2022 11:08:25 Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) έτη ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ο τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την προκήρυξη 1/2022 (Αρ.Πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/100014/7437/30-09-2022) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ακόμα ετών, συνολικά έντεκα (11) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του «Γραφείου Ελληνικού», υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εδρεύει στο νομό Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ως εξής: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), τρία (3) άτομα ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), τρία (3) άτομα ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ένα (1) άτομο ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ), ένα (1) άτομο ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ειδικοτήτων Γεωπόνοι και Δασολόγοι), ένα (1) άτομο ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, δυο (2) άτομα Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. PDF icon anakoinosi_ypen_tria_eti_aa.pdf
57 11-10-2022 11:06:39 Πρόσληψη 2.260 ατόμων σε Υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)» της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει για το νέο «πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)» της ΔΥΠΑ. Η δράση, διάρκειας 8 μηνών, έχει ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τη ΔΥΠΑ. PDF icon anakoinosi_dypa_oktamina_ypoyrgeio_metanasteysis_aa.pdf
58 11-10-2022 11:04:10 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού ο τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού με τη ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ:650ΓΩ62-Χ7Η) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων , στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, ως εξής: ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2023 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Υδραυλικών, ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. PDF icon anakoinosi_agioi_anargyroi_soh_aa.pdf
59 23-09-2022 14:36:05 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς με την ΑΔΑ:Ω3ΒΙ4653Π4-ΦΜ9 πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές έρευνες για τη διευθέτηση του ρέματος Αγ.Γεωργίου Ανατολικής Αττικής PDF icon prokiryxi_eforeias_arhaiotiton_markopoylo_attikis_aa.pdf
60 23-09-2022 14:08:39 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΟΚΑΝΑ Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 632d83fb70128e28a8dfe8f9 στις 23/09/22 14:05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Συντάκτης: κ. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος Τηλ.: (+30) 213 2072385 Fax: (+30) 210 2415386 e.mail:alexandrakis2006@yahoo.com Προς: Βαθμό προτεραιότητας: « ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «ΕΝΑ ΕΤΟΣ» Αποδέκτες προς Ενέργεια: 1) Διεύθυνση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης Αποδέκτες προς Κοινοποίηση: 1) κ. Δήμαρχο Αχαρνών 2) κ . Αραμπαντζή Ευάγγελο Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης ΘΕΜΑ:. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΟΚΑΝΑ. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) με την ΑΔΑ: 6ΛΕ34690ΩΡ-ΠΗΖ, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Γενικούς Ιατρούς, Ιατρούς Παθολόγους, Ιατρούς Ψυχιάτρους ή και με Ιατρούς κάθε άλλης κλινικής ειδικότητας και Νοσηλευτές με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και ως ακολούθως: Αττική  Γενικός Ιατρός ή Ιατρός Παθολόγος ΠΕ: Θέσεις (2)  Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: Θέσεις (5)  Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: θέσεις (2) PDF icon prosklisi_endiaferontos_okana_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ