• 213-2072300-2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και πολίτες, παρέχοντας την δυνατότητα ενημέρωσης για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ενισχύοντας  την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση μέσω ψηφιακής πληροφόρησης, δικτύωσης, παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας. Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην διαμόρφωση της στρατηγικής, την ενίσχυση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας μέσω του Μητρώου Τοπικών Επαγγελματιών αλλά και  ειδικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Η χάραξη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη στο Δήμο Αχαρνών, η προώθηση  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έχουν ως σκοπό την στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου από τον ΕΛΓΑ

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στον Δήμο Αχαρνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων και κανόνες επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για πρόσληψη τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

 

 

Νο ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
51 15-11-2022 13:20:26 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Πειραιά Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Πειραιά με τη ΣΟΧ 4/2022 (ΑΔΑ:6ΝΕΣΩΞΥ-29Ξ) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά δεκαεννέα (19) άτομα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, ως εξής: ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ, τρία (3) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ, τρία (3) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Ο∆ΗΓΩΝ (με άδεια οδήγησης Γ ́ ή (C) κατηγορίας και χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), δυο (2) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γερανοφόρων – Καλαθοφόρων), δυο (2) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ηλεκτρολογικού, οκτώ (8) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών PDF icon anakoinosi_dimos_peiraiai_soh_aa.pdf
52 15-11-2022 13:18:59 Πρόσληψη προσωπικού από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή συνολικά εκατό (100) αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών-γυναικών), ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού προερχόμενων από ιδιώτες Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ 70/10-11-2022 προκηρύσσει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή συνολικά εκατό (100) Αξιωματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, προερχόμενων από ιδιώτες PDF icon anakoinosi_limenikoy_somatos_ell._aktofylakis_aa.pdf
53 15-11-2022 13:17:21 Πρόσληψη προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕ συνολικά διακοσίων τριάντα οκτώ (238) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ( ΔΕΔΔΗΕ ), με την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2022 πρόκειται να προσλάβει με σειρά προτεραιότητας διακόσια τριάντα οκτώ (238) συνολικά άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών και ειδικότερα: Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, δεκαοκτώ (18) άτομα Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, τριάντα έξι (36) άτομα Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Ηλεκτροτεχνικοί δικτύων, εκατόν εννέα (109) άτομα, υπάλληλοι γραφείου, σαράντα (40) άτομα, σχεδιαστές, δέκα (10) άτομα, οδηγοί – μηχανοδηγοί – χειριστές, είκοσι πέντε (25) άτομα. PDF icon anakoinosi_deddie_proslipsi_prosopikoy_orismenoy_hronoy_aa.pdf
54 04-11-2022 12:53:49 Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) έτη ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την προκήρυξη 2/2022 (ΑΔΑ:ΩΜ144653Π8-74Η) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ακόμα ετών, συνολικά δέκα (10) άτομα, για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης, υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εδρεύει στο νομό Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών PDF icon anakoinosi_ypoyrgeio_perivallontos_tria_eti_soh_2_aa.pdf
55 31-10-2022 12:16:52 Προκήρυξη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει για την πρόσληψη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής με την ΑΔΑ : ΩΝ6Ω4653Π4-Δ3Ρ, επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 7 «Δαπάνες αρχαιολογίας» (είδος υποέργου: αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες),του ενταγμένου στο Ε.Π.«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020» έργου με τίτλο «Έργο Διευθέτησης Οριοθέτησης Ρέματος Ραφήνας» Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω κα για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της πράξης και της Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις ειδικότητες που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. Η/Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της και για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης τη σύμβασης έως την λήξη του υποέργου PDF icon prokiryxi_eforeias_arhaiotiton_gia_proslipseis_soh_aa.pdf
56 31-10-2022 12:15:29 Προκήρυξη Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει για την πρόσληψη (ΑΔΑ:Ψ9ΣΧ4653Π4-49Ε) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της χειμερινής περιόδου 2022 - 2023 στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών. PDF icon prokiryxi_genikis_dieythynsis_arhaiotiton_gia_proslipseis_soh_aa.pdf
57 25-10-2022 14:27:38 Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε και στους διαδικτυακούς τόπους της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ, η Προκήρυξη ΣΟΧ3/2022 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων, πλήρους απασχόλησης, 8/μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για άλλους οκτώ μήνες και δυνατότητα εκ νέου παράτασης για άλλους οκτώ μήνες σε υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. PDF icon anakoinosi_dypa_60_soh_ergasiakoi_aa.pdf
58 24-10-2022 11:22:50 Πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει για τη με αριθ. 8Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4135/14-10-2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Δ.ΥΠ.Α. (ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΔ), ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΟΠΕΚΑ, ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΜΤΠΥ, ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΝΑΤ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΕΚΚΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ. PDF icon anakoinosi_asep_proslipsi_70_monimon_aa.pdf
59 19-10-2022 14:22:03 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το ΝΠΔΔ « ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι To ΝΠΔΔ « ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» θα προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα τρία (63) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. PDF icon anakoinosi_kyada_soh_aa.pdf
60 17-10-2022 14:51:39 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Κηφισιάς Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Κηφισιάς με τη ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ:ΨΥΛΑΩΕΜ-Α5Υ) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τέσσερα (44) άτομα , για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, καισυγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων, ως εξής: ΔΕ, Χειριστών μηχανημάτων έργου τρία (3) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας, οκτώ (8) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Υδραυλικών, τέσσερα (4) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Ηλεκτρολόγων, πέντε (5) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Οδηγών Δ’ κατηγορίας, δύο (2) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, είκοσι δύο (22) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών PDF icon anakoinosi_dimos_kifisias_soh_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ