• 213-2072300-2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και πολίτες, παρέχοντας την δυνατότητα ενημέρωσης για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ενισχύοντας  την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση μέσω ψηφιακής πληροφόρησης, δικτύωσης, παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας. Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην διαμόρφωση της στρατηγικής, την ενίσχυση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας μέσω του Μητρώου Τοπικών Επαγγελματιών αλλά και  ειδικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Η χάραξη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη στο Δήμο Αχαρνών, η προώθηση  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έχουν ως σκοπό την στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου από τον ΕΛΓΑ

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στον Δήμο Αχαρνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων και κανόνες επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για πρόσληψη τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

 

 

Νο ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
21 19-07-2023 11:49:15 Πρόσληψη προσωπικού στο ΚΥΑΔΑ του Δήμου Αθηναίων Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι τo ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» (ΚΥΑΔΑ) πρόκειται να προσλάβει με την ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2023 συνολικά εξήντα τρία (63) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι οι εξής: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ειδικοτήτων ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.Εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ οποιασδήποτε ειδικότητας, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΥΕ KΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ PDF icon proslipsi_prosopikoy_sto_kyada_aa.pdf
22 14-06-2023 09:44:48 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στο Δήμο Νέας Σμύρνης Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:ΨΤΙ1ΩΚ3-ΛΥΨ).πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών αναταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Σμύρνης που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,εδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης. ΔΕ Οδηγών δυο (2) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων οκτώ (8) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΟΙ υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_sto_dimo_neas_smyrnis_aa.pdf
23 12-06-2023 13:26:12 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στο Δήμο Πριστερίου Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Περιστερίου με την ΑΔΑ:PΠΩΠΩΞ2-99Η, πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) μηνών, είκοσι επτά (27) άτομα, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών πυρασφάλειας. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Οδηγών , δέκα (10) άτομα ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου, δυο (2) άτομα ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων, δεκαπέντε (15) άτομα PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_sto_dimo_peristerioy_aa.pdf
24 07-06-2023 11:00:00 Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Κηφισιάς. με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:67ΑΓΩΕΜ-ΚΑΚ), πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δεκαοκτώ (18) άτομα, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Παλλήνης. με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:ΨΔΗΕΩΞΚ-ΙΩΚ, πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 4 μηνών δεκαοκτώ (18) άτομα κλάδου ΥΕ Δασεργατών ειδικότητας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας και τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών ειδικότητας ΔΕ Οδηγών κατηγορίας Γ ́ ή C ́ , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_sto_dimo_pallinis_aa.pdf
25 07-06-2023 10:58:57 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στο Δήμο Κηφισιάς Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Κηφισιάς. με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:67ΑΓΩΕΜ-ΚΑΚ), πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δεκαοκτώ (18) άτομα, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του ∆ήμου Κηφισιάς , για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύμβασης: ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ Γ ́ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13 PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_sto_dimo_kifisias_aa.pdf
26 07-06-2023 10:57:58 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στο Δήμο Νέας Ιωνίας Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Κηφισιάς. με την ΑΔΑ:ΨΒ59ΩΚΥ-ΕΒΚ, πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών, είκοσι ένα (21) άτομα, για την υλοποίηση του«Προγράμματος Θερινής Απασχόλησης 2023» από το Τμήμα Παιδείας,δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής: Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 67 ετών Θα προταθούν δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Νέας Ιωνίας με εμπειρία σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα τυπικών προσόντων. Υποψήφιοι με εμπειρία στη θέση Παιδαγωγού προτάσσονται σε σχέση με τους μη έχοντες αντίστοιχη εμπειρία. Σε περίπτωση υποψηφίων χωρίς εμπειρία προτάσσονται οι δημότες / κάτοικοι Νέας Ιωνίας. PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_sto_dimo_neas_ionias_aa.pdf
27 23-05-2023 11:40:52 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β) Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι η Ε.Α.Β. με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023, πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης , συνολικά εκατόν σαράντα πέντε (145) ατόμων για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ που εδρεύει στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, κλάδο-ειδικότητα , ως ακολούθως: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, είκοσι πέντε (25) άτομα ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, εκατόν είκοσι (120) άτομα Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 50 ετών PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_apo_tin_eav_aa.pdf
28 26-04-2023 12:00:08 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Εθνική Πινακοθήκη Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι η Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι ένα (21) άτομα για την κάλυψη αναγκών της και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, ως ακολούθως: ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ένα (1) άτομο ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, δεκαέξι (16) άτομα ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, τέσσερα (4) άτομα PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_apo_tin_ethniki_pinakothiki_aa.pdf
29 26-04-2023 11:59:07 Πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου από τον ΔΕΔΔΗΕ. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με την προκήρυξη 1/2023, πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συνολικά τετρακόσια δεκατρία (413) άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων τα εκατόν δεκαέξι (116) στην Αττική και συγκεκριμένα: ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, είκοσι ένα (21) άτομα ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, τριάντα τρία (33) άτομα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων, πενήντα έξι (56) άτομα. PDF icon proslipsi_prosopikoy_aoristoy_sto_deddie_aa.pdf
30 19-04-2023 11:19:46 Πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου από τον ΔΕΔΔΗΕ. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023, πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συνολικά τετρακόσια τριάντα ένα (431) άτομα για την κάλυψη θέσεων σε εισαγωγικό επίπεδο ανά την επικράτεια, εκ των οποίων εκατόν πενήντα τριά (153) στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα: ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί τριάντα οκτώ (38) άτομα ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, τριάντα τρία (33) άτομα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων, ογδόντα δυο (82) άτομα. PDF icon proslipsi_prosopikoy_aoristoy_hronoy_sto_deddie_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ