• 213-2072300-2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

π.χ., 18/06/2024
π.χ., 18/06/2024
π.χ., 18/06/2024
Νο Αριθμός Απόφασης Συλλογικό Όργανο Ημ/νία Τίτλος Περιγραφή Παρατηρήσεις Αρχείο
21 27 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Λήψη απόφασης για την οριστική η προσωρινή διακοπή ή μη λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος: α) της με αριθμ. πρωτ. 16158/211/15-02-12 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. Λήψη απόφασης για την οριστική η προσωρινή διακοπή ή μη λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος: α) της με αριθμ. πρωτ. 16158/211/15-02-12 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ που βρίσκεται στην Λεωφ.Τατοϊου 220 στις Αχαρνές, β) των υπ. αριθμ. 178/03-11-2014 & 197/02-12-2014 αποφάσεων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών για χορήγηση άδειας μουσικής, «ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ που βρίσκεται στην Λεωφ. Τατοϊου 220 στις Αχαρνές, γ) της υπ΄ αριθμ. 1024841/27-09-17 (ver.0) γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης από την «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ που βρίσκεται στην Λεωφ. Τατοϊου 220 στις Αχαρνές, η οποία εστάλη με το υπ. αριθμ. πρωτ. 60208/28-09-2017 διαβιβαστικό της υπηρεσίας προς τους 2 ελεγκτικούς μηχανισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να διενεργήσουν ελέγχους και δ) της υπ. αριθμ. πρωτ. 30101/12-07-18 γνωστοποίηση μουσικής, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» που βρίσκεται στην Λεωφ. Τατοϊου 220 στις Αχαρνές, της «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ η οποία εστάλη με το υπ. αριθμ. πρωτ. 30528/12-07- 2018 διαβιβαστικό της υπηρεσίας προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να διενεργήσουν ελέγχους λόγω πολεοδομικών παραβάσεων, ύστερα από τα υπ. αριθμ. πρωτ. 16474/12-05-21,18922/27-05-21, 22271/17-06-21, 23823/28-06-21, 23877/29-06-21 και 34687/07-09-21 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών. PDF icon 27. ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΤΣΗ (6ΚΕΗΩΨ8-6ΤΥ).pdf
22 26 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης ως μέρους της μελέτης για την: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΩΟ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ» ΚΑΙ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ Έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης ως μέρους της μελέτης για την: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΩΟ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ» ΚΑΙ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΣΔΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΕΩΣ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» PDF icon 26. ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ κτλ (ΟΡΙΣΤΙΚΟ) (ΩΘΜΡΩΨ8-92Ω).pdf
23 25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Αχαρνών.» Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Αχαρνών.» PDF icon 25. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΦΗΟ (ΩΘΤΧΩΨ8-ΓΚ9).pdf
24 24 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Διαπίστωση ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου για τη στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών Διαπίστωση ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου για τη στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών PDF icon 24. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 21ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΨΑ0ΒΩΨ8-ΦΓΚ).pdf
25 23 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Διαπίστωση ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου για τη στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών Διαπίστωση ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου για τη στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών PDF icon 23. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 17ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (Ψ8ΕΓΩΨ8-ΙΑ3).pdf
26 22 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Διαπίστωση ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών Διαπίστωση ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών PDF icon 22. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (6ΖΔΔΩΨ8-6ΣΥ).pdf
27 21 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Έγκριση ή μη σημείων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων, κατόπιν των: α) του υπ’ αριθμ. 3/2021 πρακτικού της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων και β) της αρ. 2/2022 γνωμοδότησης Συμβουλίου Δ.Κ. Θρακομακεδόνων Έγκριση ή μη σημείων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων, κατόπιν των: α) του υπ’ αριθμ. 3/2021 πρακτικού της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων και β) της αρ. 2/2022 γνωμοδότησης Συμβουλίου Δ.Κ. Θρακομακεδόνων PDF icon 21. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΘΡΑΚΝΕΣ (Ψ2ΕΙΩΨ8-Ι3Ζ).pdf
28 20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων PDF icon 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Ο.Ε. 1.2022 (96Ν3ΩΨ8-ΓΛ5).pdf
29 19 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 11/19-11-2021 πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 11/19-11-2021 πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα PDF icon 19. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 11.2022 Ο.Ε. Κ+Ν ΤΟΜΕΑ (9Ι53ΩΨ8-ΤΙΑ).pdf
30 18 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων PDF icon 18. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΡΑΚ.ΝΩΝ (ΨΩΩΠΩΨ8-ΔΝΩ).pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ