• 213-2072300-2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

π.χ., 24/06/2024
π.χ., 24/06/2024
π.χ., 24/06/2024
Νο Αριθμός Απόφασης Συλλογικό Όργανο Ημ/νία Τίτλος Περιγραφή Παρατηρήσεις Αρχείο
41 11 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 υγειονομικού ενδιαφέροντος , που υπόκειται σε γνωστοποίηση της με αριθμ. 1179729 ( ver .0)/19 10 20 γνωστοποίησης μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντο Λήψη απόφασης για την οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , που υπόκειται σε γνωστοποίηση της με αριθμ.1179729 ( ver .0)/19 10 20 γνωστοποίησης μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΦΕ & ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΨΩΜΙΟΥ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ» , της κ. ΦΑΦΟΥΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ που βρίσκεται στην οδό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 51 περιοχή ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ στις Αχαρνές, η οποία εστάλη με το υπ. αριθμ. πρωτ. 42227/26 10 20 διαβιβαστικό της υπηρεσίας προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να διενεργήσουν ελέγχους, α) λόγω πολεοδομικών παραβάσεων ύστερα από τα με αριθμ. πρωτ. 41602/2020 και 1 1649/2021 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών που αφορούν βεβαιώσεις χρήσης γης σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 1723/2017) η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230/2016) και 2 β) λόγω ελλειψης βεβαίωσης μη οφειλής κα ιβεβαίωσης μη οφειλής και της μη καταβολής της μη καταβολής απαιτούμενου παραβόλου, ύστερα από το υπ. αριθμ. απαιτούμενου παραβόλου, ύστερα από το υπ. αριθμ. 20991/0920991/09--0606--2121, έγγραφο , έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών σύμφωνα τηντης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών σύμφωνα την υπ’ υπ’ αριθμ. αριθμ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 1723/2017) 16228/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 1723/2017) η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 4442/2016 ΦΕΚ Α΄230/2016)του Ν. 4442/2016 ΦΕΚ Α΄230/2016).. PDF icon 11. ΣΧ.ΑΠ. ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΨΙΛΙΚΩΝ - ΑΡΤΟΥ- ΦΡΟΥΤΩΝ - ΦΑΦΟΥΤΗ - ΘΡΑΚΝΕΣ (62Χ2ΩΨ8-Γ17).pdf
42 10 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 υγειονομικού ενδιαφέρο ντος: α) της με αριθμ. πρωτ. 1248/56234/25 07 2014 (Ορθή Επανάληψη) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Παμπαλιάρη Χρ υγειονομικού ενδιαφέρο ντος: α) της με αριθμ. πρωτ. 1248/56234/25 07 2014 (Ορθή Επανάληψη) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Παμπαλιάρη Χρήστο του Γεωργίου που β ρίσκεται στην Τατοϊου 526 στις Αχαρνές, β) της υπ. αριθμ. 145/28 07 2014 απόφασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών για χορήγηση άδειας μουσικής, « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Παμπαλιάρη Χρήστο του Γεωργίου που βρίσκεται στην Τατοϊου 526 στις Αχαρνές και γ) της με αριθμ. πρωτ. 2077/85457/29 10 2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της « ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π. Ε » με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Παμπαλιάρη Χρήστο του Γεωργίου που βρίσκεται στην Τατοϊου 526 στις Αχαρνές λόγω πολεοδομικών παραβάσεων , ύστερα από το υπ. αριθμ. 2 41183/08 41183/08--1010--21 21 έγγραφο τηςέγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.Εφαρμογών. ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΥΠ'ΑΡ. 28/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ PDF icon 10. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ (6Δ67ΩΨ8-ΚΔΛ).pdf
43 9 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 Λήψη απόφασης για την οριστική η προσωρινή διακοπή ή μη λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντ ος: α) της με αριθμ. πρωτ. 16158/211/15 02 12 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ Λήψη απόφασης για την οριστική η προσωρινή διακοπή ή μη λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντ ος: α) της με αριθμ. πρωτ. 16158/211/15 02 12 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ που βρίσκεται στην Λεωφ. Τατοϊου 220 στις Αχαρνές, β) των υπ. αριθμ. 178/ 03 11 2014 & 197/02 12 2014 αποφάσεων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών για χορήγηση άδειας μουσικής, « ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ που βρίσκεται στην Λεωφ. Τατοϊου 220 στις Αχαρνές, γ) της υπ΄ αριθμ. 1024841/27 09 17 ( ver γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης από την «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ που βρίσκεται στην Λεωφ. Τατοϊου 220 στις Αχαρνές, η οποία εστάλη με το υπ. 2 αριθμ. πρωτ. αριθμ. πρωτ. 60208/2860208/28--0909--20172017 διαβιβαστικό της υπηρεσίας προς τους διαβιβαστικό της υπηρεσίας προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σύμφωνα με την κελεγκτικούς μηχανισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είμενη νομοθεσία προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να διενεργήσουν προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να διενεργήσουν ελέγχους καιελέγχους και δ) δ) της της υπ. αριθμ. πρωτ. υπ. αριθμ. πρωτ. 30101/1230101/12--0707--1818 γνωστοποίηση μουσικής, γνωστοποίηση μουσικής, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» που βρίσκεται στην Λεωφ. Τατοϊου που βρίσκεται στην Λεωφ. Τατοϊου 220 στις Αχαρνές, της «ΜΠΟ220 στις Αχαρνές, της «ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο ΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ η οποία εστάλη με το υπ. αριθμ. πρωτ. την κ. ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ η οποία εστάλη με το υπ. αριθμ. πρωτ. 30528/1230528/12--0707--20182018 διαβιβαστικό της υπηρεσίας προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σύμφωνα διαβιβαστικό της υπηρεσίας προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτωνμε την κείμενη νομοθεσία προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων ττους να ους να διενεργήσουν ελέγχουςδιενεργήσουν ελέγχους λόγω πολεοδομικών παραβάσεων, ύστερα από τα υπ. λόγω πολεοδομικών παραβάσεων, ύστερα από τα υπ. αριθμ. πρωτ.αριθμ. πρωτ. 16474/1216474/12--0505--21,18922/2721,18922/27--0505--21, 22271/1721, 22271/17--0606--21, 23823/2821, 23823/28--0606--21, 21, 23877/2923877/29--0606--21 και 34687/0721 και 34687/07--0909--21 21 έγγραφα τηςέγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.Πολεοδομικών Εφαρμογών. ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΥΠ'ΑΡ. 27/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ PDF icon 9. ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΤΣΗ (9ΙΛΒΩΨ8-Β6Χ).pdf
44 8 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησί ας κ.κ. Σαμαρά Δημήτριου, Σαμαρά Ιωάννας & Σαμαρά Ευστράτιου με Κ.Α. 301740 στο Ο.Τ. 50 της Π.Ε. Λαθέα Β του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 960,48 € (=4 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησί ας κ.κ. Σαμαρά Δημήτριου, Σαμαρά Ιωάννας & Σαμαρά Ευστράτιου με Κ.Α. 301740 στο Ο.Τ. 50 της Π.Ε. Λαθέα Β του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 960,48 € (=4,64 τ.μ. Χ 207,00 €/τ.μ.) PDF icon 8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΑΜΑΡΑ - ΛΑΘΕΑ Β (9ΣΜ7ΩΨ8-ΚΘ2).pdf
45 7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων απο ρριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4 /2021 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4 /2021 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων PDF icon 7. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4.2021 Ο.Ε. (ΨΚ1ΣΩΨ8-ΕΔΘ).pdf
46 6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 «Έγκρ ιση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/0 5 0 1 202 2 πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα». «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/0 5 0 1 202 2 πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα». PDF icon 6. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 1.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Κ + Ν ΤΟΜΕΑ (9Δ9ΗΩΨ8-0ΘΣ).pdf
47 5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 « Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ » « Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ » PDF icon 5. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΜΕΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (9ΥΓΨΩΨ8-ΠΜ8).pdf, PDF icon 5. συνημμενο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΕΑ_ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ.pdf
48 4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου για το πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας «JP CAR ACCESSORIES O.E.» με εκπρόσωπο τον κ. KOSTA JANI Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου για το πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας «JP CAR ACCESSORIES O.E.» με εκπρόσωπο τον κ. KOSTA JANI PDF icon 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ KOSTA JANI (ΨΟΔ3ΩΨ8-ΚΝΣ).pdf
49 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της εταιρείας «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INERNATIONAL (ΠΡΩΗΝ SANTA) Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της εταιρείας «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INERNATIONAL (ΠΡΩΗΝ SANTA) PDF icon 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ (99ΙΩΩΨ8-12Η).pdf
50 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου « ΚΑΛΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ » Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου « ΚΑΛΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ » PDF icon 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΤΣΑΣ (ΩΧΣ8ΩΨ8-Ν4Η).pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ