• 213-2072300-2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

π.χ., 02/10/2023
π.χ., 02/10/2023
π.χ., 02/10/2023
Νο Αριθμός Απόφασης Συλλογικό Όργανο Ημ/νία Τίτλος Περιγραφή Παρατηρήσεις Αρχείο
71 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Παπαπαναγιώτου Σταύρου, Παπαπαναγιώτου Αγγελικής, Παπαπαναγιώτου Ευδοξίας & Παπαπαναγιώτου Ευανθίας με Κ.Α. 281111 στο Ο.Τ. ΚΧ Γ1527 της Π.Ε. Λαθέα Α του Δή Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Παπαπαναγιώτου Σταύρου, Παπαπαναγιώτου Αγγελικής, Παπαπαναγιώτου Ευδοξίας & Παπαπαναγιώτου Ευανθίας με Κ.Α. 281111 στο Ο.Τ. ΚΧ Γ1527 της Π.Ε. Λαθέα Α του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 31.540,59 € (=152,37 τ.μ. Χ 207.00 €/τ.μ.) PDF icon 77. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΛΑΘΕΑ Α (ΡΟΟΗΩΨ8-6ΨΡ).pdf
72 76 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης δύο απαλλοτριώμενων ακινήτων λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Ντέρα Χρυσούλας & Ντέρα Αικατερίνης με Κ.Α. 153010 & 153011 στο Ο.Τ. 229 (Γ1288) της Π.Ε. Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης δύο απαλλοτριώμενων ακινήτων λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Ντέρα Χρυσούλας & Ντέρα Αικατερίνης με Κ.Α. 153010 & 153011 στο Ο.Τ. 229 (Γ1288) της Π.Ε. Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.519,40€ (=10,70 τ.μ. Χ 142,00€/τ.μ.) PDF icon 76. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΤΕΡΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ (6ΤΠΕΩΨ8-1Ε7).pdf
73 75 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας. Διαμάντη Σοφίας με Κ.Α. 341120 στο Ο.Τ. Γ2236 της Π.Ε. Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 2.797,92 € (=24,12 τ.μ. Χ 116,00 €/τ.μ.) Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας. Διαμάντη Σοφίας με Κ.Α. 341120 στο Ο.Τ. Γ2236 της Π.Ε. Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 2.797,92 € (=24,12 τ.μ. Χ 116,00 €/τ.μ.) PDF icon 75. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΜΠΟΣΚΙΖΑ (Ω2ΧΟΩΨ8-0ΑΦ).pdf
74 74 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας Χριστοφιλοπούλου Κωστούλας με Κ.Α. 290805 στο Ο.Τ. 1955 της Π.Ε. Χαραυγή Β του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 8485,26€ (=47,67 τ.μ. Χ 178€/τ.μ.) Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας Χριστοφιλοπούλου Κωστούλας με Κ.Α. 290805 στο Ο.Τ. 1955 της Π.Ε. Χαραυγή Β του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 8485,26€ (=47,67 τ.μ. Χ 178€/τ.μ.) PDF icon 74. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΡΑΥΓΗ Β (ΨΙΓΙΩΨ8-Π7Ζ).pdf
75 73 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας Μούρτζινου Ελένης με Κ.Α. 341267 μεταξύ των ΟΤ 2221- ΟΤ2238 της Π.Ε. Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 2955,68€ (=25,48 τ.μ. Χ 116€/τ.μ Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας Μούρτζινου Ελένης με Κ.Α. 341267 μεταξύ των ΟΤ 2221- ΟΤ2238 της Π.Ε. Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 2955,68€ (=25,48 τ.μ. Χ 116€/τ.μ.) PDF icon 73. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΥ - ΜΠΟΣΚΙΖΑ (ΨΤΣΘΩΨ8-Χ32).pdf
76 72 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας. Γιαννοπούλου Ισμήνης με Κ.Α. 136219 στο Ο.Τ. 2541 της Π.Ε. Πύργουθι του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 1727,49€ (=11,2 τ.μ. Χ 154,24€/τ.μ.) Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας. Γιαννοπούλου Ισμήνης με Κ.Α. 136219 στο Ο.Τ. 2541 της Π.Ε. Πύργουθι του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 1727,49€ (=11,2 τ.μ. Χ 154,24€/τ.μ.) PDF icon 72. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΥΡΓΟΥΘΙ (6ΩΒΝΩΨ8-ΦΑΔ).pdf
77 71 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Πρόταση για απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5τ (Φορτηγά & Λεωφορεία) από το γεφυράκι του ρέματος Βαρυμπόμπης και κυκλοφοριακή εκτροπή αυτών δια μέσου του οικισμού «ΦΛΟΓΑ» Πρόταση για απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5τ (Φορτηγά & Λεωφορεία) από το γεφυράκι του ρέματος Βαρυμπόμπης και κυκλοφοριακή εκτροπή αυτών δια μέσου του οικισμού «ΦΛΟΓΑ» PDF icon 71. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΥΛΕΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ (Ρ9ΒΕΩΨ8-ΞΤΨ).pdf
78 70 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της επιχείρησης «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ & ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ» Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της επιχείρησης «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ & ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ» PDF icon 70. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ (Ω117ΩΨ8-12Ν).pdf, PDF icon ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ.pdf
79 69 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της επιχείρησης « DGH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΒΕ » Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της επιχείρησης « DGH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΒΕ » PDF icon 69. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ DGH (ΨΕ86ΩΨ8-9Ι5).pdf, PDF icon 69. DGH ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ.pdf, PDF icon 69. DGH ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ 2.pdf
80 68 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7/12-07-2021πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7/12-07-2021πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα PDF icon 68. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7.2021 Κ+Ν ΤΟΜΕΑ (Ω2Ρ3ΩΨ8-1ΕΛ).pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ