• 213-2072300-2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και πολίτες, παρέχοντας την δυνατότητα ενημέρωσης για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ενισχύοντας  την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση μέσω ψηφιακής πληροφόρησης, δικτύωσης, παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας. Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην διαμόρφωση της στρατηγικής, την ενίσχυση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας μέσω του Μητρώου Τοπικών Επαγγελματιών αλλά και  ειδικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Η χάραξη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη στο Δήμο Αχαρνών, η προώθηση  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έχουν ως σκοπό την στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου από τον ΕΛΓΑ

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στον Δήμο Αχαρνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων και κανόνες επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για πρόσληψη τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

 

 

Νο ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
101 15-03-2022 11:13:35 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ) ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ Προκήρυξη Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς) για προσλήψεις προσωπικού ΣΟΧ Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΟΧ ΣΕ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.doc
102 09-03-2022 15:00:23 Προκήρυξη Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με την προκήρυξη 2Κ/2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 8/23-02-2022) πρόκειται να προσλάβει με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τρείς (473) θέσεις μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.doc
103 03-03-2022 11:59:04 Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Ταμιών & Υπαλλήλων / Έκδοσης Εισιτηρίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , με την ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΟΗ469ΗΤΟ – ΧΟΕ) πρόκειται να προσλάβει εποχικό προσωπικό, συνολικά δώδεκα (12) άτομα, κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) με ειδικότητα ΤΕ Ταμίες και υπαλλήλους έκδοσης εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες),για την κάλυψη εποχικών - παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 07 Μαρτίου 2022. Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΟΧ ΤΑΜΙΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ.doc
104 24-02-2022 14:07:04 Προκήρυξη Δήμου Πειραιά για σύναψη μίσθωσης έργου με καθηγητές μουσικής Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πειραιά με τη με αρ. πρωτ. 285/2022 προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ9ΛΕΟΚ58 - ΝΔΗ) πρόκειται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικά σαράντα (40) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.),που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:«Υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με την διδασκαλία (εκμάθηση ) των αντίστοιχων Μουσικών Οργάνων όπως αναλυτικά αναφέρονται κάτωθι, καθώς και συμμετοχή τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που υλοποιούνται από το Π.Μ.Κ.Π.», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12) Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.doc
105 24-02-2022 14:04:30 Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού Το Υπουργείο Τουρισμού, με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ 7/16-02-2022 πρόκειται να προσλάβει με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.doc
106 21-02-2022 11:20:55 Πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ για συνολικά 25.000 άτομα Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας. Microsoft Office document icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2022.doc
107 21-02-2022 10:41:54 Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό καθηγητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, με την ΑΔΑ:ΨΡΚ646ΜΤΛΒ-Π1Ζ, προκηρύσσει διαγωνισμό για το διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.doc
108 16-02-2022 17:19:45 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, με την ΑΔΑ:ΩΧΣΑ46ΜΤΛΒ – ΔΔΡ, προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ.doc
109 16-02-2022 17:16:36 Πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων Η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων πρόκειται να προσλάβει συνολικά δώδεκα (12) άτομα στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου με σύμβαση για το υποέργο 1 «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων μς κωδικό ΟΠΣ 5001891, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με ανανέωση ή παράταση ως τη λήξη του υποέργου. Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.doc
110 08-02-2022 17:23:22 Προκήρυξη ΑΣΕΠ ΦΕΚ 5/24-01-2022 Προκήρυξη με σειρά προτεραιότητας δεκαπέντε (15) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) ως κατωτέρω: Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δώδεκα (12) θέσεις.Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωλόγων), ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδ. Δασολόγων), ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μεταλλειολόγων), ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μεταλλείων και Μεταλλουργών) και ΠΕ Περιβάλλοντος (ειδ. Χημικών). Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τρεις (3) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών (ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών) και ΤΕ Πληροφορικής. PDF icon ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΑΓΜΕ.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ